All Courses

All Courses

แสดงหลักสูตรทั้งหมด ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ตามอัธยาศัย.

6 Lessons

Online Teaching and Learning (การจัดเรียนการสอนออนไลน์)

การจัดเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบไปด้วยเรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การใช้งาน e-Learning การใช้งานระบบ Video Conference. การใช้งานเทคโนโลยีเสริมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดสอบออนไลน์ และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

0% Complete
0/0 Steps
1 Lesson

Boost Up New Entrepreneurs 2563 Orientation

การ Orientation ของโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) ปี 2563 นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ

0% Complete
0/0 Steps
1 Lesson

การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปัจจุบัน”

การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปัจจุบัน

0% Complete
0/0 Steps
1 Lesson

การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป”

การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป

0% Complete
0/0 Steps
1 Lesson

การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “การทำเกษตรสมัยใหม่”

การใช้เทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการทำเกษตร และแสดงต้นแบบเทคโนโลยี IoT Smart Farming ที่ใช้ในการควบคุมแปลงเกษตร

0% Complete
0/0 Steps
1 Lesson

ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์

การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่องระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตอบกลับอัตโนมัติ หรือ Chatbot

0% Complete
0/0 Steps
2 Lessons

LAIE101-102 : Dream Mining – รู้จักตัวเอง รู้จักพื้นที่ทำกิน

โดย รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์

0% Complete
0/0 Steps
4 Lessons

CBT-stressMxforMDKKU-2

รายวิชานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาตามหลักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อจัดการความเครียดแบบออนไลน์

0% Complete
0/0 Steps
2 Lessons

LAIE301-302 การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น และรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ

โดย ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน และ ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์

0% Complete
0/0 Steps
5 Lessons

Digital Learning: การเรียนรู้ในยุค New Normal

เมื่อโลกต้องเผชิญกับภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวในการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึง การศึกษา

0% Complete
0/0 Steps
7 Lessons

โครงการฝึกอบรม Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

การเตรียมความพร้อมของนักวิจัยในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคเอกชน ด้วยเทคนิค Design ฯลฯ

0% Complete
0/0 Steps
6 Lessons

โครงการฝึกอบรม Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563

กรณีศึกษาถอดบทเรียนโครงการวิจัยที่ประสบความเร็จภายใต้โครงการ Talent Mobility

0% Complete
0/0 Steps
4 Lessons

Google Apps for Work

เตรียมความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลด้วยเครื่องมือทีทำให้การทำงาน นำเสนอผลงาน การประสานงาน และการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0% Complete
0/0 Steps