LAIE401-402 การสร้างตราสินค้าและการเล่าเรื่อง สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก

คุณศุภกร ศิริสุนทรกรรมการผู้จัดการ สมอลส์ ครีเอทีฟ คำอธิบายรายวิชา การสร้างตราสินค้าและการเล่าเรื่อง สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก (Branding & Storytelling Concept)

LAIE301-302 การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น และรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ

ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสนอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คำอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น และรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ Financial Analysis and Business Set up

LAIE201-202 การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก

คุณนาวี นาควัชระกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และ Co-Founder Change Fusion คำอธิบายรายวิชา การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก (Data and Digital Literacy)

LAIE101-102 : Dream Mining – รู้จักตัวเอง รู้จักพื้นที่ทำกิน

รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์อาจารย์ผู้สอน คำอธิบายรายวิชา ผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ และศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดเพิ่มขึ้น จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ ศักยภาพที่ตนเองมี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ ศักยภาพของชุมชน จังหวัดที่เป็นพื้นที่ และโอกาสทางธุรกิจ

ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์

เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่องระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตอบกลับอัตโนมัติ หรือ Chatbot ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่จะทำหน้าที่เลียนแบบการสื่อสารของมนุษย์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์ ซึ่งระบบตอบกลับอัตโนมัติถือเป็นตัวช่วยสนับสนุนในการทำธุรกิจ ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร คุณจักรกฤษณ์ แก้วโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป”

เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอาหารแปรรูปรูปแบบต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ รวมถึงพาชมกระบวนการผลิตและแนะนำเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ  อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปัจจุบัน”

เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทรนด์การแปรรูปอาหาร รูปแบบและประเภทของอาหารที่น่าสนใจเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังแนะนำโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยใช้เครื่องจักรแบบต่างๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ดร.อภิรชัย วงศ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Boost Up New Entrepreneurs 2563 Orientation

เกี่ยวกับหลักสูตร การ Orientation ของโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) ปี 2563 นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินโครงการ รวมทั้งเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยให้ผู้ประการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์หัวหน้าโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้นปี 2563