GSKKU-วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อให้สามารถนำสถิติมาใช้ในการคำนวณจำนวนสัตว์ทดลองที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยและสามารถลดจำนวนสัตว์ทดลองที่ใช้ในงานวิจัยให้น้อยที่สุดตามหลักจริยธรรม 3.เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ชนิดสัตว์ทดลองขนาดเล็กให้เหมาะสมสำหรับแต่ละงานวิจัย 4.เพื่อให้ทราบเทคนิคปฏิบัติการในสัตว์ทดลองและสามารถปฏิบัติการกับสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เนื้อหา ในส่วนบทนำกล่าวถึงสัตว์ทดลองกับการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย พรบ.และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย หลักปฏิบัติในการใช้สัตว์ทดลอง (3Rs) ส่วนในรายละเอียดหัวข้ออื่นๆนั้น ผู้เรียนจะได้ทราบข้อมูลสถิติที่ใช้ในงานวิจัยและการออกแบบการทดลอง การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสถานที่เลี้ยงสัตว์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็ก การเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง ระบบมาตรฐานในการเลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ชนิด/สายพันธุ์ (Species/Strain) และคุณภาพสัตว์ทดลอง (Animal quality) โปรแกรมการดูแลทางสัตวแพทย์ (Veterinary care program)…

GSKKU-การพัฒนาเครื่องมือแพทย์สู่เชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ การจัดแบ่งชนิดและประเภทของเครื่องมือแพทย์รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ มาตรฐานการวิจัยและการทดสอบทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์ การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก การขึ้นทะเบียนและการติดตามผลแทรกซ้อนหลังออกสู่ตลาด เนื้อหา นิยามเครื่องมือแพทย์ การจัดแบ่งชนิดและประเภทของเครื่องมือแพทย์ 10 นาที กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ 10 นาที ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ 10 นาที มาตรฐานการวิจัยและการทดสอบทางคลินิก การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก และประเด็นจริยธรรมการวิจัย 15 นาที การขึ้นทะเบียน และการติดตามผลแทรกซ้อนหลังออกสู่ตลาด…

GSKKU-ความรู้เบื้องต้นของสตาร์ทอัพ (Startup)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้จักกับลักษณะของธุรกิจสตาร์ทอัพ   เพื่อให้เห็นแนวคิดการหาไอเดีย เพื่อทำ สตาร์ทอัพ (Startup)  เพื่อให้ทราบถึง ปัจจัยที่ทำให้ สตาร์ทอัพ (Startup) สำเร็จหรือล้มเหลว เนื้อหา หลักสูตรนี้ดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1. ความหมายของ สตาร์ทอัพ (Startup) 2. ความแตกต่างของ Startup กับ SME แตกต่างกันอย่างไร 3. การพัฒนาไอเดียเพื่อทำ…

หลักสูตร ETDA Digital Citizen คนไทย GO CYBER สำหรับเด็กและเยาวชน

เกี่ยวกับหลักสูตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต…

หลักสูตร ETDA Digital Citizen คนไทย GO CYBER สำหรับผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับหลักสูตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต…

การใช้งาน Power BI เพื่อการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล

เนื้อหาการเรียนรู้จำนวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหา 6 Module ในรูปแบบวิดีโอ ผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำการเรียนครบ 100 % และทำแบบทดสอบผ่านที่คะแนน 50% ของแต่ละ Module

วัยเก๋าไทย Go Cyber

เกี่ยวกับหลักสูตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต…

เยาวชนไทย Go Cyber

เกี่ยวกับหลักสูตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต…