GSKKU-กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข

วัตถุประสงค์ ผู้เรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของความสุข ทราบแนวทางในการเพิ่มความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น เนื้อหา 1. ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาทางบวกด้านความสุข  ความสำคัญและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุข 2. แนวทางการเพิ่มความสุขให้กับตนองและผู้อื่น วิทยากร                  นางสาวชณัติพร  ชลไพร คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการอบรม             บรรยาย

GSKKU-ทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ สิทธิบัตร)

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร เนื้อหา เนื้อหาประกอบด้วย 1.ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ 2. ลิขสิทธิ์ ประเภทของลิขสิทธิ์ สิ่งที่ไม่เป็นลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์อะไร อายุการคุ้มครอง การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 3. สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ความหมายของสิทธิบัตร เงื่อนไขการจดทะเบียนสิทธิบัตร การประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร  ความแตกต่างของสิทธิบัตร การประดิษฐ์กับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ …

GSKKU-Academic Listening and Speaking

Objectives: Upon completing this course, participants will be able to:              1. improve their skills in listening to English lectures              2. share ideas, express…

GSKKU-การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อต่างๆ

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) การประเมินสารสนเทศและสื่อดิจิทัล ชื่อหลักสูตร(ภาษาอังกฤษ) Evaluating Digital Information & Media คำอธิบาย: ในยุคดิจิทัลมีสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างมหาศาลในแต่ละวินาที ผ่านสื่อดิจิทัล เช่น โทรทัศน์ดิจิทัล เว็บไซต์ ฐานข้อมูล อีเมล รวมทั้งผ่านสื่อสังคม เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์  สารสนเทศเหล่านี้มีทั้งที่เชื่อถือได้ และเชื่อถือไม่ได้ มีคุณภาพและขาดคุณภาพ…

GSKKU-การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม M-Plus หลักการใช้และการแปรผล

วัตถุประสงค์            1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการวิจัย            2. สามารถใช้โปรแกรม  M-Plus ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาและแนวปฏิบัติ           เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม M-Plus ในการวิเคราะห์ข้อมูล การอ่านและแปลผลข้อมูล วิทยากร                   ผศ.ดร.ประกฤติยา  ทักษิโณ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม     1. คณาจารย์…

GSKKU-ทักษะการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

หลักสูตร ทักษะการเป็นพิธีกรมืออาชีพ Professional Ceremonies วัตถุประสงค์              เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ทั้งทักษะการพูดต่อที่ชุมชน ทักษะการเลือกใช้คำและรูปแบบการใช้ภาษา การใช้ภาษาร่างกาย หรืออวัจนภาษาที่เหมาะสม เพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตาม ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านการพูดที่มีประสิทธิภาพจนสามารถประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพูด และพิธีกรได้เป็นอย่างดี เนื้อหา เนื้อหาประกอบด้วย 1. ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพิธีกร 2. วิธีการใช้คำ และกลยุทธ์การจูงใจผู้ฟัง 3. การสื่อสารผ่านอวจนะภาษา 4.…

GSKKU-วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อให้สามารถนำสถิติมาใช้ในการคำนวณจำนวนสัตว์ทดลองที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยและสามารถลดจำนวนสัตว์ทดลองที่ใช้ในงานวิจัยให้น้อยที่สุดตามหลักจริยธรรม 3.เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ชนิดสัตว์ทดลองขนาดเล็กให้เหมาะสมสำหรับแต่ละงานวิจัย 4.เพื่อให้ทราบเทคนิคปฏิบัติการในสัตว์ทดลองและสามารถปฏิบัติการกับสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เนื้อหา ในส่วนบทนำกล่าวถึงสัตว์ทดลองกับการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย พรบ.และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย หลักปฏิบัติในการใช้สัตว์ทดลอง (3Rs) ส่วนในรายละเอียดหัวข้ออื่นๆนั้น ผู้เรียนจะได้ทราบข้อมูลสถิติที่ใช้ในงานวิจัยและการออกแบบการทดลอง การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสถานที่เลี้ยงสัตว์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็ก การเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง ระบบมาตรฐานในการเลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ชนิด/สายพันธุ์ (Species/Strain) และคุณภาพสัตว์ทดลอง (Animal quality) โปรแกรมการดูแลทางสัตวแพทย์ (Veterinary care program)…