GSKKU-การพัฒนาเครื่องมือแพทย์สู่เชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ การจัดแบ่งชนิดและประเภทของเครื่องมือแพทย์รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ มาตรฐานการวิจัยและการทดสอบทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์ การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก การขึ้นทะเบียนและการติดตามผลแทรกซ้อนหลังออกสู่ตลาด เนื้อหา นิยามเครื่องมือแพทย์ การจัดแบ่งชนิดและประเภทของเครื่องมือแพทย์ 10 นาที กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ 10 นาที ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ 10 นาที มาตรฐานการวิจัยและการทดสอบทางคลินิก การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก และประเด็นจริยธรรมการวิจัย 15 นาที การขึ้นทะเบียน และการติดตามผลแทรกซ้อนหลังออกสู่ตลาด…

GSKKU-ความรู้เบื้องต้นของสตาร์ทอัพ (Startup)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้จักกับลักษณะของธุรกิจสตาร์ทอัพ   เพื่อให้เห็นแนวคิดการหาไอเดีย เพื่อทำ สตาร์ทอัพ (Startup)  เพื่อให้ทราบถึง ปัจจัยที่ทำให้ สตาร์ทอัพ (Startup) สำเร็จหรือล้มเหลว เนื้อหา หลักสูตรนี้ดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1. ความหมายของ สตาร์ทอัพ (Startup) 2. ความแตกต่างของ Startup กับ SME แตกต่างกันอย่างไร 3. การพัฒนาไอเดียเพื่อทำ…