Courses

 • 22 Lessons

  Protected: AI – No Coding

  There is no excerpt because this is a protected post.
 • 1 Lesson

  Boost Up New Entrepreneurs 2563 Orientation

  เกี่ยวกับหลักสูตร การ Orientation ของโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) ปี 2563 นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินโครงการ รวมทั้งเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยให้ผู้ประการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์หัวหน้าโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้นปี 2563
 • 18 Lessons

  Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ประจำปี 2565

  โครงการฝึกอบรมระยะสั้น  Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular Disease ประจำปี 2565 การฟื้นฟูหัวใจ (Cardiac Rehabilitation) การฟื้นฟูหัวใจนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งนี้เพราะการฟื้นฟูหัวใจนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการลดอัตราการตาย โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้รับการฟื้นฟูหัวใจนั้นจะสามารถลดอัตราการตายได้ถึงร้อยละ 21 ถึง 34 นอกจากนี้การฟื้นฟูหัวใจยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กลุ่มโรคลิ้นหัวใจ และผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ป่วยมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วัตถุประสงค์ (Objectives) 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 2.เพื่อสร้างนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้และสมรรถนะเกี่ยวกับการฟื้นฟูหัวใจในประเทศไทย…
 • 6 Lessons

  Cardiac Rehabilitation for Physiotherapist

  การฟื้นฟูหัวใจ (Cardiac Rehabilitation) การฟื้นฟูหัวใจนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งนี้เพราะการฟื้นฟูหัวใจนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการลดอัตราการตาย โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่ได้รับการฟื้นฟูหัวใจนั้นจะสามารถลดอัตราการตายได้ถึงร้อยละ 21 ถึง 34 นอกจากนี้การฟื้นฟูหัวใจยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งในกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กลุ่มโรคลิ้นหัวใจ และผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ป่วยมีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น สามารถกลับไปทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วัตถุประสงค์ (Objectives) 1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูหัวใจสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 2.เพื่อสร้างนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้และสมรรถนะเกี่ยวกับการฟื้นฟูหัวใจในประเทศไทย วิทยากร (Speaker) ผศ.พญ.พจีมาศ  กิตติปัญญางาม, MDกภ.ดร.เบญจา ทรงแสงฤทธิ์, PT PhDกภ.มนตรี  ยาสุด, PT…
 • 4 Lessons

  CBT-stressMxforMDKKU

  Registration From Code กรณีมีรหัส Code เข้าวิชา . คลิกที่นี่… กรอกรหัส วิชา “การจัดการความเครียดในนักศึกษาแพทย์”  รายวิชานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาตามหลักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อจัดการความเครียดแบบออนไลน์  ในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (An efficacy of online CBT-based psychoeducation for stress management in…
 • 4 Lessons

  CBT-stressMxforMDKKU-2

  Registration From Code กรณีมีรหัส Code เข้าวิชา . คลิกที่นี่… กรอกรหัส วิชา “การจัดการความเครียดในนักศึกษาแพทย์”  รายวิชานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาตามหลักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อจัดการความเครียดแบบออนไลน์  ในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (An efficacy of online CBT-based psychoeducation for stress management in…
 • 7 Lessons

  Central Venous Catheterization Workshop

  Khon Kaen University Vascular Access Team (KKU VAT)

  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

 • 7 Lessons

  Clinical management of patients with COVID 19: Rehabilitation of patients with COVID-19

  Module 1: Rehabilitation overview and care pathway: By the end of this module, participants should be able to describe potential rehabilitation requirements during a patient’s…
 • 5 Lessons

  Digital Learning: การเรียนรู้ในยุค New Normal

  เกี่ยวกับรายวิชา เมื่อโลกต้องเผชิญกับโรคภัยที่เกิดจากเชื้อ coronavirus หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวในการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึง การศึกษา หรือแม้แต่การทำงาน ที่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบดิจิทัล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลจึงมีความสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความปกติของมนุษย์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื้อหาการเรียนรู้ จำนวน 5 episode  ระยะเวลาการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมง ผู้จัดทำ Digital Content Director:…
 • 4 Lessons

  Google Apps for Work

  เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ละการทำงานจึงถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่บนโลกออนไลน์โดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เครื่องมือออนไลน์ที่เข้ามาช่วยในการเรียนรู้และการทำงานจึงเกิดขึ้นมาอย่างมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งสิ่งที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งการพิมพ์งาน การสร้างงานนำเสนอ การสร้างตารางคำนวณ ไม่เว้นแม้กระทั่งการส่งงานให้กัน  สิ่งเหล่านี้ถูกเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลจึงมีความสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้และการทำงานในโลกยุคดิจิทัลที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ผู้จัดทำ ผู้ผลิต: นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาการเรียนรู้ จำนวน 4 เรื่อง  ระยะเวลาการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมง เนื้อหา Google Docs นางสาววราพร ประเสริฐ…
 • 3 Lessons

  GSKKU-Academic Listening and Speaking

  Objectives: Upon completing this course, participants will be able to:              1. improve their skills in listening to English lectures              2. share ideas, express…
 • 2 Lessons

  GSKKU-How to write research and academic papers without plagiarism

  Content Lectures and practices in the following topics

  1. Introduction to academic plagiarism 
  2. Types of academic plagiarism
  3. Plagiarism detecting tools: how they work
  4. Avoiding plagiarism when using outside sources
  5. Writing techniques in the literature review
  6. Writing techniques and ethics in synthesizing, paraphrasing, summarizing, and quoting for research paper and article
  7. Tests, exercises and case studies

 • 6 Lessons

  GSKKU-Introduction for Soft Skills Development

  Course Title (in Thai) Course Title (in English): Introduction for Soft Skills Development Objectives: 1. To build confidence in communication. 2. To understand the critical…
 • 4 Lessons

  GSKKU-Strategies for Academic Reading and Paraphrasing

  Course:           Strategies for Academic Reading and Paraphrasing Topics: Academic Reading & Academic Reading Purposes Seven Academic Reading Strategies Demonstration of Strategies for Academic Reading…
 • 3 Lessons

  GSKKU-The Components fo a Thesis and Thesis Format

  The Components of a Thesis and Thesis Format Objectives 1. To enhance knowledge and understanding about the regulations related to the thesis 2. To enhance…
 • 4 Lessons

  GSKKU-การนำเสนอผลงานวิจัย:บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  หลักการในการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบของโปสเตอร์  และปากเปล่า ทั้งความสำคัญ  รูปแบบ  เนื้อหา  ขอบเขตที่ควรนำเสนอ องค์ประกอบ  ข้อควรหลีกเลี่ยงในการนำเสนองานวิจัย  กลยุทธ์ในการนำเสนอ การตอบคำถาม และการเตรียมตัวเพื่อนำเสนองานวิจัย

 • 1 Lesson

  GSKKU-การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin)

  การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. ลักษณะและความสำคัญของโปรแกรม 
  2. การสร้างบัญชีผู้ใช้(Create Account) 
  3. การส่งรายงานเข้าตรวจ (Submit Paper) 
  4. การเรียกดูรายงานต้นฉบับ (Viewing Originality Report) 
  5. การขอ Class ID (Request Turnitin for Students) 

 • 5 Lessons

  GSKKU-การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อต่างๆ

  ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) การประเมินสารสนเทศและสื่อดิจิทัล ชื่อหลักสูตร(ภาษาอังกฤษ) Evaluating Digital Information & Media คำอธิบาย: ในยุคดิจิทัลมีสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างมหาศาลในแต่ละวินาที ผ่านสื่อดิจิทัล เช่น โทรทัศน์ดิจิทัล เว็บไซต์ ฐานข้อมูล อีเมล รวมทั้งผ่านสื่อสังคม เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์  สารสนเทศเหล่านี้มีทั้งที่เชื่อถือได้ และเชื่อถือไม่ได้ มีคุณภาพและขาดคุณภาพ…
 • 5 Lessons

  GSKKU-การพัฒนาเครื่องมือแพทย์สู่เชิงพาณิชย์

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ การจัดแบ่งชนิดและประเภทของเครื่องมือแพทย์รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ มาตรฐานการวิจัยและการทดสอบทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์ การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก การขึ้นทะเบียนและการติดตามผลแทรกซ้อนหลังออกสู่ตลาด เนื้อหา นิยามเครื่องมือแพทย์ การจัดแบ่งชนิดและประเภทของเครื่องมือแพทย์ 10 นาที กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ 10 นาที ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ 10 นาที มาตรฐานการวิจัยและการทดสอบทางคลินิก การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิก และประเด็นจริยธรรมการวิจัย 15 นาที การขึ้นทะเบียน และการติดตามผลแทรกซ้อนหลังออกสู่ตลาด…
 • 6 Lessons

  GSKKU-การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม M-Plus หลักการใช้และการแปรผล

  วัตถุประสงค์            1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการวิจัย            2. สามารถใช้โปรแกรม  M-Plus ในการวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาและแนวปฏิบัติ           เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม M-Plus ในการวิเคราะห์ข้อมูล การอ่านและแปลผลข้อมูล วิทยากร                   ผศ.ดร.ประกฤติยา  ทักษิโณ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม     1. คณาจารย์…