Courses

 • 1 Lesson

  Boost Up New Entrepreneurs 2563 Orientation

  เกี่ยวกับหลักสูตร การ Orientation ของโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) ปี 2563 นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินโครงการ รวมทั้งเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยให้ผู้ประการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์หัวหน้าโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้นปี 2563
 • 4 Lessons

  CBT-stressMxforMDKKU

  Registration From Code กรณีมีรหัส Code เข้าวิชา . คลิกที่นี่… กรอกรหัส วิชา “การจัดการความเครียดในนักศึกษาแพทย์”  รายวิชานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาตามหลักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อจัดการความเครียดแบบออนไลน์  ในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (An efficacy of online CBT-based psychoeducation for stress management in…
 • 4 Lessons

  CBT-stressMxforMDKKU-2

  Registration From Code กรณีมีรหัส Code เข้าวิชา . คลิกที่นี่… กรอกรหัส วิชา “การจัดการความเครียดในนักศึกษาแพทย์”  รายวิชานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาตามหลักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมเพื่อจัดการความเครียดแบบออนไลน์  ในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (An efficacy of online CBT-based psychoeducation for stress management in…
 • 5 Lessons

  Digital Learning: การเรียนรู้ในยุค New Normal

  เกี่ยวกับรายวิชา เมื่อโลกต้องเผชิญกับโรคภัยที่เกิดจากเชื้อ coronavirus หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวในการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึง การศึกษา หรือแม้แต่การทำงาน ที่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบดิจิทัล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลจึงมีความสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความปกติของมนุษย์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื้อหาการเรียนรู้ จำนวน 5 episode  ระยะเวลาการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมง ผู้จัดทำ Digital Content Director:…
 • 4 Lessons

  Google Apps for Work

  เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ละการทำงานจึงถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่บนโลกออนไลน์โดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เครื่องมือออนไลน์ที่เข้ามาช่วยในการเรียนรู้และการทำงานจึงเกิดขึ้นมาอย่างมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งสิ่งที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งการพิมพ์งาน การสร้างงานนำเสนอ การสร้างตารางคำนวณ ไม่เว้นแม้กระทั่งการส่งงานให้กัน  สิ่งเหล่านี้ถูกเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลจึงมีความสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้และการทำงานในโลกยุคดิจิทัลที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ผู้จัดทำ ผู้ผลิต: นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาการเรียนรู้ จำนวน 4 เรื่อง  ระยะเวลาการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมง เนื้อหา Google Docs นางสาววราพร ประเสริฐ…
 • 2 Lessons

  How to write research and academic papers without plagiarism

  Content Lectures and practices in the following topics

  1. Introduction to academic plagiarism 
  2. Types of academic plagiarism
  3. Plagiarism detecting tools: how they work
  4. Avoiding plagiarism when using outside sources
  5. Writing techniques in the literature review
  6. Writing techniques and ethics in synthesizing, paraphrasing, summarizing, and quoting for research paper and article
  7. Tests, exercises and case studies

 • 2 Lessons

  LAIE101-102 : Dream Mining – รู้จักตัวเอง รู้จักพื้นที่ทำกิน

  รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์อาจารย์ผู้สอน คำอธิบายรายวิชา ผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ และศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดเพิ่มขึ้น จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ ศักยภาพที่ตนเองมี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ ศักยภาพของชุมชน จังหวัดที่เป็นพื้นที่ และโอกาสทางธุรกิจ
 • 2 Lessons

  LAIE201-202 การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก

  คุณนาวี นาควัชระกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และ Co-Founder Change Fusion คำอธิบายรายวิชา การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก (Data and Digital Literacy)
 • 2 Lessons

  LAIE301-302 การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น และรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ

  ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสนอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คำอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น และรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ Financial Analysis and Business Set up
 • 2 Lessons

  LAIE401-402 การสร้างตราสินค้าและการเล่าเรื่อง สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก

  คุณศุภกร ศิริสุนทรกรรมการผู้จัดการ สมอลส์ ครีเอทีฟ คำอธิบายรายวิชา การสร้างตราสินค้าและการเล่าเรื่อง สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก (Branding & Storytelling Concept)
 • 3 Lessons

  NCBMI-2021: Chinese-Thai Business Collaboration

  เนื้อหาการบรรยายจากการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ NCBMI-2021 ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Video Conference: Zoom Meeting Course Content EP1: อนาคต-ปัจจุบัน-อดีต ธุรกิจไทย – จีน วิทยากร: ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการกำกับนโยบาย…
 • 6 Lessons

  Online Teaching and Learning (การจัดเรียนการสอนออนไลน์)

  เกี่ยวกับรายวิชา การจัดเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบไปด้วยเรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การใช้งาน e-Learning การใช้งานระบบ Video Conference. การใช้งานเทคโนโลยีเสริมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดสอบออนไลน์ จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนได้ความรู้เรื่อง ออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ผู้เรียนได้ความรู้เรื่อง การใช้งาน e-Learning ผู้เรียนได้ความรู้เรื่อง การใช้งานระบบ Video Conference ผู้เรียนได้ความรู้เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีเสริมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ผู้เรียนได้ความรู้เรื่อง การจัดสอบออนไลน์…
 • 8 Lessons

  การทำข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยข้อมูลจากระบบ KKU Exam

  เนื้อหาของวิชาเป็นเนื้อหาประกอบการอบรม การทำข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยข้อมูลจากระบบ KKU Exam  วันที่ 27 สิงหาคม 2564 และวันที่ 1 กันยายน 2564

   
   
   
 • 4 Lessons

  การนำเสนอผลงานวิจัย:บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  หลักการในการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบของโปสเตอร์  และปากเปล่า ทั้งความสำคัญ  รูปแบบ  เนื้อหา  ขอบเขตที่ควรนำเสนอ องค์ประกอบ  ข้อควรหลีกเลี่ยงในการนำเสนองานวิจัย  กลยุทธ์ในการนำเสนอ การตอบคำถาม และการเตรียมตัวเพื่อนำเสนองานวิจัย

 • 1 Lesson

  การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin)

  การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. ลักษณะและความสำคัญของโปรแกรม 
  2. การสร้างบัญชีผู้ใช้(Create Account) 
  3. การส่งรายงานเข้าตรวจ (Submit Paper) 
  4. การเรียกดูรายงานต้นฉบับ (Viewing Originality Report) 
  5. การขอ Class ID (Request Turnitin for Students) 

 • 9 Lessons

  การผลิตวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน

  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการศึกษาในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับสถานการณ์การเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไป ทําให้การเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นการเรียนออนไลน์มากขึ้น ทําให้สื่อการสอนออนไลน์ของอาจารย์ต้องมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้เรียนให้อยู่กับสื่อได้นานมากขึ้น นักศึกษา สามารถเรียนผ่านคลิปวิดีโอได้ด้วยตนเอง เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกโอกาส ทุกเพศ ทุกวัย และเท่าเทียมกัน ดังนั้นการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom)
   
 • 3 Lessons

  การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่

  บทเรียนนี้เป็นบันทึกเนื้อหาการประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ที่ได้จัดขึ้นวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 เป็นการประชุมออนไลน์ทาง ZOOM สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมได้เข้าทบทวนเนื้อหาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป

 • 5 Lessons

  การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data)

  ความสำคัญ รูปแบบ องค์ประกอบ ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิจัย

 • 6 Lessons

  การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์

  หลักสูตรการวิจัยและพัฒนายุคใหม่ ชื่อเนื้อหา:  การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลออนไลน์ เกี่ยวกับเนื้อหา:  เนื้อหาภายในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยแนวคิดในการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภายในพื้นที่ และขั้นตอนการออกแบบ google forms พร้อมทั้งนำเสนอกรณีศึกษา ที่ได้มาจากการทำงานวิจัยในพื้นที่ด้วยแบบสัมภาษณ์ออนไลน์ และนำเสนอข้อจำกัดที่พบ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ได้ ส่วนประกอบของเนื้อหา 1. ความสำคัญของการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม และวัตถุประสงค์ของการใช้แบบสอบถามออนไลน์2. การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลออนไลน์3. การนำไปใช้และการแสดงผล คุณสมบัติผู้เข้าเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ…