วิชา Triage for Elderly

Suntiya Phutthalaksirikul · November 16, 2021

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ผลของบทเรียนออนไลน์การคัดแยกระดับความรุนแรงของผู้สูงอายุ ต่อความรู้ของพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัตถุประสงค์ หลังจากจบบทเรียนนี้ เพื่อให้ผู้เรียน
1. มีความรู้ และความเข้าใจกระบวนการสูงอายุ
2. บอกลักษณะจำเพาะ RAMPS ของผู้ป่วยสูงอายุได้ถูกต้อง
3. อธิบายความหมาย ประเภท Triage ตาม สพฉ. ได้ถูกต้อง 
4. วิเคราะห์ลักษณะจำเพาะ RAMPS กับTriageผู้ป่วยสูงอายุ ได้ถูกต้อง 
5. อธิบายลักษณะของพยาบาลวิชาชีพในการ Triage ได้ถูกต้อง
6. สามารถ Triage ผู้ป่วยสูงอายุจากกรณีศึกษาได้ถูกต้อง 
ผู้สอน พว.ปรียานันท์  สีเบ้า นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผศ.ดร.มยุรี ลี่ทองอิน   

About Instructor

+9 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 4 Lessons
  • 4 Topics
  • 5 Quizzes

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
1 Ratings
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Mayuree
Posted 2 weeks ago
try

try

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!