โครงการฝึกอบรม Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์ประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้

หัวข้อที่ 1 ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของนักวิจัยในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

หัวข้อที่ 2 การออกแบบแนวคิดและการใช้เครื่องมือสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคเอกชน ด้วยเทคนิค Design Thinking เชิงลึก

หัวข้อที่ 3 TRL เครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

หัวข้อที่ 4 การผลักดันบุคลากรวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่ภาคเอกชน (Spin-off)

หัวข้อที่ 5 Check up ภาคอุตสาหกรรมไทย หลังผ่านวิกฤต Covid-19 ยกแรก

หัวข้อที่ 6 กรณีศึกษาถอดบทเรียนโครงการวิจัยที่ประสบความเร็จภายใต้โครงการ Talent Mobility

  หลักเกณฑ์การเข้าร่วมอบรม ช่วงที่ 1

**** ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ต้องมีเวลาเข้าร่วมฝึกอบรมในช่วงที่ 1 (ครั้งนี้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาตลอดหลักสูตรช่วงที่ 1 นี้ จึงจะสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมในช่วงที่ 2 (Workshop) และ ช่วงที่ 3 (ศึกษาดูงาน) ต่อไปได้ ****

Course Content

Expand All
+39 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 7 Lessons
  • 9 Topics
  • 4 Quizzes

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!