Courses

 • 1 Lesson

  การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “การทำเกษตรสมัยใหม่”

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่องการทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อแนะนำการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการทำเกษตร และแสดงต้นแบบเทคโนโลยี IoT Smart Farming ที่ใช้ในการควบคุมแปลงเกษตร และการใช้เซ็นเซอร์รูปแบบต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช่ในการทำเกษตรสมัยใหม่ อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ดร.ศุภโชค สอนศิลปพงษ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 1 Lesson

  การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป”

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอาหารแปรรูปรูปแบบต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ รวมถึงพาชมกระบวนการผลิตและแนะนำเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ  อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 7 Lessons

  โครงการฝึกอบรม Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

  องค์ประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อที่ 1 ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของนักวิจัยในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน หัวข้อที่ 2 การออกแบบแนวคิดและการใช้เครื่องมือสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคเอกชน ด้วยเทคนิค Design Thinking เชิงลึก หัวข้อที่ 3 TRL เครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ หัวข้อที่ 4 การผลักดันบุคลากรวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่ภาคเอกชน (Spin-off) หัวข้อที่ 5…
 • 6 Lessons

  โครงการฝึกอบรม Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563

  ประกอบด้วยกรณีศึกษาถอดบทเรียนโครงการวิจัยที่ประสบความเร็จภายใต้โครงการ Talent Mobility 4 หัวข้อ ดังนี้ กรณีที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องคีบอ้อยโดยใช้แนวทางของลีนซิกส์ซิกม่า กรณีที่ 2 การพัฒนาเครื่องอบแห้งมะพร้าวฝอยสำหรับอุตสาหกรรมกลุ่มวิทสาหกิจชุมชนด้วยกระบวนการให้ความร้อยผ่านคลื่นไมรโครเวฟ กรณีที่ 3 การวางแผนการจัดการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีที่ 4 การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน (iHOME) ผ่าน Smart phone