Courses

 • 1 Lesson

  Boost Up New Entrepreneurs 2563 Orientation

  เกี่ยวกับหลักสูตร การ Orientation ของโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs) ปี 2563 นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินโครงการ รวมทั้งเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยให้ผู้ประการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ สร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์หัวหน้าโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้นปี 2563
 • 5 Lessons

  Digital Learning: การเรียนรู้ในยุค New Normal

  เกี่ยวกับรายวิชา เมื่อโลกต้องเผชิญกับโรคภัยที่เกิดจากเชื้อ coronavirus หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวในการดำรงชีวิต การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึง การศึกษา หรือแม้แต่การทำงาน ที่เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบดิจิทัล ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลจึงมีความสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นความปกติของมนุษย์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื้อหาการเรียนรู้ จำนวน 5 episode  ระยะเวลาการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมง ผู้จัดทำ Digital Content Director:…
 • 4 Lessons

  Google Apps for Work

  เมื่อทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ละการทำงานจึงถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่บนโลกออนไลน์โดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เครื่องมือออนไลน์ที่เข้ามาช่วยในการเรียนรู้และการทำงานจึงเกิดขึ้นมาอย่างมากมายไม่เว้นแม้กระทั่งสิ่งที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งการพิมพ์งาน การสร้างงานนำเสนอ การสร้างตารางคำนวณ ไม่เว้นแม้กระทั่งการส่งงานให้กัน  สิ่งเหล่านี้ถูกเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบออนไลน์อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลจึงมีความสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการเรียนรู้และการทำงานในโลกยุคดิจิทัลที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ผู้จัดทำ ผู้ผลิต: นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาการเรียนรู้ จำนวน 4 เรื่อง  ระยะเวลาการเรียนรู้จำนวน 3 ชั่วโมง เนื้อหา Google Docs นางสาววราพร ประเสริฐ…
 • 2 Lessons

  How to write research and academic papers without plagiarism

  Content Lectures and practices in the following topics

  1. Introduction to academic plagiarism 
  2. Types of academic plagiarism
  3. Plagiarism detecting tools: how they work
  4. Avoiding plagiarism when using outside sources
  5. Writing techniques in the literature review
  6. Writing techniques and ethics in synthesizing, paraphrasing, summarizing, and quoting for research paper and article
  7. Tests, exercises and case studies

 • 2 Lessons

  LAIE101-102 : Dream Mining – รู้จักตัวเอง รู้จักพื้นที่ทำกิน

  รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์อาจารย์ผู้สอน คำอธิบายรายวิชา ผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ และศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดเพิ่มขึ้น จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ ศักยภาพที่ตนเองมี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ ศักยภาพของชุมชน จังหวัดที่เป็นพื้นที่ และโอกาสทางธุรกิจ
 • 2 Lessons

  LAIE201-202 การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก

  คุณนาวี นาควัชระกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และ Co-Founder Change Fusion คำอธิบายรายวิชา การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก (Data and Digital Literacy)
 • 2 Lessons

  LAIE301-302 การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น และรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ

  ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสนอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คำอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น และรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ Financial Analysis and Business Set up
 • 2 Lessons

  LAIE401-402 การสร้างตราสินค้าและการเล่าเรื่อง สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก

  คุณศุภกร ศิริสุนทรกรรมการผู้จัดการ สมอลส์ ครีเอทีฟ คำอธิบายรายวิชา การสร้างตราสินค้าและการเล่าเรื่อง สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก (Branding & Storytelling Concept)
 • 4 Lessons

  การนำเสนอผลงานวิจัย:บรรยายและโปสเตอร์ (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  หลักการในการนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบของโปสเตอร์  และปากเปล่า ทั้งความสำคัญ  รูปแบบ  เนื้อหา  ขอบเขตที่ควรนำเสนอ องค์ประกอบ  ข้อควรหลีกเลี่ยงในการนำเสนองานวิจัย  กลยุทธ์ในการนำเสนอ การตอบคำถาม และการเตรียมตัวเพื่อนำเสนองานวิจัย

 • 1 Lesson

  การป้องกันการคัดลอกผลงานด้วยโปรแกรม Turnitin (How to avoid plagiarism by Turnitin)

  การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. ลักษณะและความสำคัญของโปรแกรม 
  2. การสร้างบัญชีผู้ใช้(Create Account) 
  3. การส่งรายงานเข้าตรวจ (Submit Paper) 
  4. การเรียกดูรายงานต้นฉบับ (Viewing Originality Report) 
  5. การขอ Class ID (Request Turnitin for Students) 

 • 3 Lessons

  การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่

  บทเรียนนี้เป็นบันทึกเนื้อหาการประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ที่ได้จัดขึ้นวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 เป็นการประชุมออนไลน์ทาง ZOOM สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมได้เข้าทบทวนเนื้อหาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป

 • 5 Lessons

  การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data)

  ความสำคัญ รูปแบบ องค์ประกอบ ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย การเตรียมข้อมูลสำหรับการวิจัย

 • 5 Lessons

  การสร้างแบบสอบถาม Questionnaire design

  หลักการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจ วิธีการออกแบบสอบถาม การใช้ภาษาและวิธีการสื่อสารเพื่อให้ได้คำตอบจากผู้ตอบรับ และวิธีการประเมินผลแบบสอบถาม

 • 1 Lesson

  การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “การทำเกษตรสมัยใหม่”

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่องการทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อแนะนำการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการทำเกษตร และแสดงต้นแบบเทคโนโลยี IoT Smart Farming ที่ใช้ในการควบคุมแปลงเกษตร และการใช้เซ็นเซอร์รูปแบบต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช่ในการทำเกษตรสมัยใหม่ อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ดร.ศุภโชค สอนศิลปพงษ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 1 Lesson

  การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป”

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอาหารแปรรูปรูปแบบต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ รวมถึงพาชมกระบวนการผลิตและแนะนำเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ  อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 1 Lesson

  การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปัจจุบัน”

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทรนด์การแปรรูปอาหาร รูปแบบและประเภทของอาหารที่น่าสนใจเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังแนะนำโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยใช้เครื่องจักรแบบต่างๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ดร.อภิรชัย วงศ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 4 Lessons

  การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)

  กระบวนทัศน์ของระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัย เชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสานวิธี การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีในรูปแบบต่างๆ และกรณีศึกษางานวิจัยที่ออกแบบด้วยการวิจัยแบบผสมผสานวิธี

 • 2 Lessons

  การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  ลักษณะทั่วไปของการวิจัย วิธีวิจัยแบบต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการวิจัย รวมทั้งความสำคัญ รูปแบบและองค์ประกอบของ   เค้าโครงการวิจัย แนวทางการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • 2 Lessons

  การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  ในการบรรยายนี้จะครอบคลุมถึงวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus/Web of Science และ Open access  ซึ่งจะบ่งบอกวิธีและข้อสังเกตของคุณภาพวารสาร  การหลีกเลี่ยงวารสารที่ไม่มีคุณภาพ หรือ วารสารที่ไม่สามารถใช้ในการสำเร็จการศึกษา การจัดอันดับวารสาร  แนวทางการสืบค้นวารสารที่เหมาะสม และข้อสังเกตของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานวิจัยของเรา เพื่อให้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น และรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัยในวารสารอีกด้วย

Page 1 Page 2