Courses

  • 3 Lessons

    การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่

    บทเรียนนี้เป็นบันทึกเนื้อหาการประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ที่ได้จัดขึ้นวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 เป็นการประชุมออนไลน์ทาง ZOOM สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมได้เข้าทบทวนเนื้อหาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป