Courses

  • 23 Lessons

    การใช้สื่อสำหรับภาคประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตย

    เมื่อประเทศต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความตระหนักทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายเป็นส่วนสำคัญสำหรับทัศนคติประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตย ในบริบทปัจจุบัน ภาคประชาสังคมมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมให้กับพลเมือง โดยมีหน้าที่ในการช่วยหล่อหลอมความเป็นพลเมืองผ่านการสร้างความตระหนักรู้และการเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการให้ความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตย และเพื่อเสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีความสามารถในการทำงานเพื่อประชาธิปไตยตามกรอบรัฐธรรมนูญ อันจะส่งผลต่อการปรองดองกันอย่างสันติเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางสังคม คอร์สนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในการหันมาใช้สื่อยุคใหม่ใช้สื่อเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น