Courses

 • 4 Lessons

  การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)

  กระบวนทัศน์ของระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัย เชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสานวิธี การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีในรูปแบบต่างๆ และกรณีศึกษางานวิจัยที่ออกแบบด้วยการวิจัยแบบผสมผสานวิธี

 • 2 Lessons

  การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  ลักษณะทั่วไปของการวิจัย วิธีวิจัยแบบต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการวิจัย รวมทั้งความสำคัญ รูปแบบและองค์ประกอบของ   เค้าโครงการวิจัย แนวทางการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • 4 Lessons

  การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

  ในการบรรยายนี้จะครอบคลุมถึงวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus/Web of Science และ Open access  ซึ่งจะบ่งบอกวิธีและข้อสังเกตของคุณภาพวารสาร  การหลีกเลี่ยงวารสารที่ไม่มีคุณภาพ หรือ วารสารที่ไม่สามารถใช้ในการสำเร็จการศึกษา การจัดอันดับวารสาร  แนวทางการสืบค้นวารสารที่เหมาะสม และข้อสังเกตของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานวิจัยของเรา เพื่อให้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น และรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัยในวารสารอีกด้วย

 • 1 Lesson

  เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย รู้จัก Research tools

  เนื้อหา: การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. รูปแบบบริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2. บริการสารสนเทศออนไลน์และเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. ขั้นตอนบริการและสิทธิ์ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ