การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์

Rabil Phakdeephol · September 14, 2021

หลักสูตรการวิจัยและพัฒนายุคใหม่

ชื่อเนื้อหา:  การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลออนไลน์

เกี่ยวกับเนื้อหา:  เนื้อหาภายในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยแนวคิดในการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภายในพื้นที่ และขั้นตอนการออกแบบ google forms พร้อมทั้งนำเสนอกรณีศึกษา ที่ได้มาจากการทำงานวิจัยในพื้นที่ด้วยแบบสัมภาษณ์ออนไลน์ และนำเสนอข้อจำกัดที่พบ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ได้

ส่วนประกอบของเนื้อหา

1. ความสำคัญของการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม และวัตถุประสงค์ของการใช้แบบสอบถามออนไลน์
2. การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลออนไลน์
3. การนำไปใช้และการแสดงผล

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผู้จัดทำ ดร.หิรัญ แสวงแก้ว นักวิจัยชำนาญการ หัวหน้างานฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษา ระบิล ภักดีผล หัวหน้างานฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

About Instructor

+189 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 6 Lessons

Ratings and Reviews

4.8
Avg. Rating
5 Ratings
5
4
4
1
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
นางกมลทิพย์
Posted 5 months ago
-

-

×
Preview Image
ภูนรินทร์ สีกุด
Posted 8 months ago
Qusetionnaire online

Very useful

×
Preview Image
นาย จักรพันธ์
Posted 9 months ago
Googlefrom

ได้ประโยชน์อย่างมาก

×
Preview Image
Chanpheng
Posted 10 months ago
Using Google Form to collect data

very helpful

×
Preview Image
Souknaly
Posted 12 months ago
i know how to build google form

i know how to create a tool to collect information through online media. i know how to create a questionnaire through google form. i used to do exams through google form but students have problem with exams when they do it, students can not do the exams on google form it has a problem. i don't know what happen with the exams on google form. After i passed this course, i hope that i do it better.

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!