วัยเก๋าไทย Go Cyber

Anucha Somabut · August 27, 2021

เกี่ยวกับหลักสูตร

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen)” เพื่อเป็นต้นแบบ หลักสูตรการอบรม ถ่ายทอดความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้สร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ เพื่อยกระดับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สู่พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ และเพื่อให้เด็ก ผู้สูงอายุเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย จึงใช้ภาษาที่สามารถสร้างการจดจำและเนื้อหาในรูปแบบที่สร้างสรรค์

โดยหลักสูตรนี้ประกอบด้วยกรอบทักษะ 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งด้านสิทธิของเจ้าของผลงาน
2. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ทั้งในเรื่องของเวลา ผลกระทบต่อสุขภาพ อารมณ์และจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อรู้จักภัยคุกคามออนไลน์ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และเครื่องมือในการป้องกันหรือวิธีการรับมือ
4. ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น การค้นหา การวิเคราะห์ประเมินเนื้อหาในโลกออนไลน์ รวมถึงการผลิตเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อสร้างความร่วมมือในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร
2. ‪ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ชนะนิล
3. กำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์
ผู้บรรยาย
1. วัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มข.
2. กมลพร อรรคฮาต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/13 Steps

About Instructor

+520 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 42 Topics
  • 5 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
16 Ratings
5
16
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
jaru
Posted 2 months ago
digital footprint

good

×
Preview Image
รวงทิพย์
Posted 3 months ago
good

good

×
Preview Image
พรทิพย์ ชำนาญกิจ
Posted 3 months ago
วัยเก๋าไทย

เนื้อหาครอบคลุม เข้าใจง่ายดีมากเลยค่ะ

×
Preview Image
นางสาวฐิตินันท์
Posted 3 months ago
good

เข้าใจง่าย กระชับ มีภาพประกอบดี

×
Preview Image
hinbo obengg
Posted 3 months ago
ความเร็ว

น่าสนใจ กระชับ ทันสมัย

×
Preview Image
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
Posted 3 months ago
การใช้งาน

ดี ทันสมัย เข้าใจง่าย

×
Preview Image
Kanittha Wanpeadee
Posted 5 months ago
เนื้อหาดี มีประโยชน์มาก

สอนให้เข้าได้ง่ายๆ ทั้งที่ความรู้อัดแน่นค่ะ

×
Preview Image
จุฬาพันธ์
Posted 5 months ago
หลักสูตรGO CYBER ฉบับวัยเก๋า

เป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ

×
Preview Image
ณัฐฐบดินทร์ ประทุม
Posted 5 months ago
ดีมากครับ ไม่มีอะไรแนนนำ

ได้รับความรู้มากมาย

×
Preview Image
วัฒนา
Posted 5 months ago
เกี่ยวกับการรู้ทันดิจิทัล

ชอบการบรรยายเข้าใจดีมาก

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!