หลักสูตร ETDA Digital Citizen คนไทย GO CYBER สำหรับเด็กและเยาวชน

Anucha Somabut · March 7, 2022

เกี่ยวกับหลักสูตร

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen)” เพื่อเป็นต้นแบบ หลักสูตรการอบรม ถ่ายทอดความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้สร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ เพื่อยกระดับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สู่พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ และเพื่อให้เด็ก ผู้สูงอายุเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย จึงใช้ภาษาที่สามารถสร้างการจดจำและเนื้อหาในรูปแบบที่สร้างสรรค์

โดยหลักสูตรนี้ประกอบด้วยกรอบทักษะ 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งด้านสิทธิของเจ้าของผลงาน
2. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ทั้งในเรื่องของเวลา ผลกระทบต่อสุขภาพ อารมณ์และจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อรู้จักภัยคุกคามออนไลน์ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และเครื่องมือในการป้องกันหรือวิธีการรับมือ
4. ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น การค้นหา การวิเคราะห์ประเมินเนื้อหาในโลกออนไลน์ รวมถึงการผลิตเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อสร้างความร่วมมือในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร
2. ‪ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ชนะนิล
3. กำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์

ผู้บรรยาย
1. วัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มข.
2. กมลพร อรรคฮาต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/13 Steps

About Instructor

+386 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 42 Topics
  • 5 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

4.6
Avg. Rating
7 Ratings
5
6
4
0
3
0
2
1
1
0
What's your experience? We'd love to know!
นฏกร
Posted 4 weeks ago
เยี่ยมไปเลยค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

×
Preview Image
fdh dfg
Posted 1 month ago
เนื้อหาค่อนข้างสอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ในบางหัวข้อค่อนข้างแสดงออกถึงความน่ากลัวของสื่อดิจิทัลเกินจริง

-ในส่วนของการติดต่ออาจารย์หลังเลิกงาน(ในข้อระบุว่า2ทุ่ม)ข้อนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนด้วยครับ กรณีของผม5-6ทุ่มก็ยังคงสามารถติดต่อได้ -ในส่วนของการติดตามพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ต เรามีวิธีมากมายเพื่อใช้ในการปกปิดตัวตนของเรา เช่น Tor VPN เป็นต้น

×
Preview Image
Nopporn
Posted 2 months ago
good

เนื้อหา ละเอียดดีมากครับ

×
Preview Image
ว่าที่ร้อยตรีนพพล
Posted 3 months ago
บทเรียนที่เรียนง่าย

เรียนแล้วเข้าใจง่าย

×
Preview Image
นายบุญชัย
Posted 3 months ago
Learnnig

Verry good

×
Preview Image
Nadia Musa
Posted 5 months ago
เป็นประโยชน์

ได้ความรู้ ได้ประโยชน์

×
Preview Image
Orapan
Posted 5 months ago
A

A

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!