GSKKU-การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ในการบรรยายนี้จะครอบคลุมถึงวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus/Web of Science และ Open access  ซึ่งจะบ่งบอกวิธีและข้อสังเกตของคุณภาพวารสาร  การหลีกเลี่ยงวารสารที่ไม่มีคุณภาพ หรือ วารสารที่ไม่สามารถใช้ในการสำเร็จการศึกษา การจัดอันดับวารสาร  แนวทางการสืบค้นวารสารที่เหมาะสม และข้อสังเกตของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานวิจัยของเรา เพื่อให้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น และรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัยในวารสารอีกด้วย

Graduate School, KKU · August 19, 2021
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อทราบวิธีการคัดเลือกวารสารที่มีคุณภาพเพื่อการตีพิมพ์
  2. แนวทางการเลือกวารสารที่เหมาะสมกับคุณภาพของงานวิจัย
  3. แนวทางการหลีกเลี่ยงและป้องกันการคัดลอกผลงาน
  4. การสังเกตวารสารที่มีคุณภาพ และการค้นหาวารสารที่เหมาะสมกับเวลา และผลงาน

เนื้อหา

ในการบรรยายนี้จะครอบคลุมถึงวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus/Web of Science และ Open access  ซึ่งจะบ่งบอกวิธีและข้อสังเกตของคุณภาพวารสาร  การหลีกเลี่ยงวารสารที่ไม่มีคุณภาพ หรือ วารสารที่ไม่สามารถใช้ในการสำเร็จการศึกษา การจัดอันดับวารสาร  แนวทางการสืบค้นวารสารที่เหมาะสม และข้อสังเกตของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานวิจัยของเรา เพื่อให้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น และรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัยในวารสารอีกด้วย

วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการอบรม  บรรยาย 

สอบถามข้อมูลการสมัคร คุณเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า
โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42420
e-mail : lyaowa@kku.ac.th

About Instructor

+104 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
3 Ratings
5
3
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Yupaporn Amnath
Posted 8 months ago
วิทยากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นำเสนอ เป็นหัวข้อที่ดีมาก

เนื้อหาดีมาก ช่วยให้คัดเลือกวารสารในการตีพิมพ์ผลงานได้เป็นอย่างดี

×
Preview Image
Narongrit
Posted 8 months ago
ดีมากครับ

อ.อธิบายได้ชัดเจน เข้าใจง่ายครับ

×
Preview Image
Rungsan
Posted 10 months ago
ศูนย์รวมความรู้ออนไลน์ KKUx

-

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!