GSKKU-ทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ สิทธิบัตร)

Graduate School, KKU · June 29, 2022

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
  3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

เนื้อหา

เนื้อหาประกอบด้วย

1.ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ

2. ลิขสิทธิ์ ประเภทของลิขสิทธิ์ สิ่งที่ไม่เป็นลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์อะไร อายุการคุ้มครอง

การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์

3. สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ความหมายของสิทธิบัตร เงื่อนไขการจดทะเบียนสิทธิบัตร

การประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร  ความแตกต่างของสิทธิบัตร การประดิษฐ์กับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์  ลักษณะงานวิจัยแบบใดจึงจะจดสิทธิบัตรได้

          ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย/นักศึกษาในการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์  และสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

วิทยากร                  นางจิราภรณ์  เหลืองไพรินทร์

                             ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการอบรม             บรรยาย

About Instructor

+44 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 3 Lessons
  • 4 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
1 Ratings
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ทศพร
Posted 3 months ago
มีประโยชน์มาก

เป็นรายวิชาที่มีประโยชน์ต่อนักวิจัยมาก เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย มีตัวอย่างชัดเจน และใช้เวลาศึกษาไม่นานมาก

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!