GSKKU-ทักษะการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

Graduate School, KKU · June 29, 2022

หลักสูตร ทักษะการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

Professional Ceremonies

วัตถุประสงค์

             เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ทั้งทักษะการพูดต่อที่ชุมชน ทักษะการเลือกใช้คำและรูปแบบการใช้ภาษา การใช้ภาษาร่างกาย หรืออวัจนภาษาที่เหมาะสม เพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตาม ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านการพูดที่มีประสิทธิภาพจนสามารถประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพูด และพิธีกรได้เป็นอย่างดี

เนื้อหา

เนื้อหาประกอบด้วย

1. ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพิธีกร

2. วิธีการใช้คำ และกลยุทธ์การจูงใจผู้ฟัง

3. การสื่อสารผ่านอวจนะภาษา

4. กลวิธีโน้มน้าวใจ

5. การสร้างโครงเรื่อง พร้อมยกตัวอย่าง

6. บุคลิกภาพที่จำเป็นสำหรับพิธีกร

7. ทักษะการพัฒนาน้ำเสียงสื่อสาร

วิทยากร                  อาจารย์ภานุพงษ์ ไชยนาพันธ์

                             คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการอบรม             บรรยาย

About Instructor

+124 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 7 Lessons
  • 8 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
3 Ratings
5
3
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Kornrawich
Posted 1 month ago
น่าสนใจมากๆ ครับ

เนื้อหาน่าสนใจมากๆ ครับ

×
Preview Image
Nichcha
Posted 2 months ago
อาจารย์สอนดีมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ

×
Preview Image
rittikai
Posted 3 months ago
เนื้อหา

ขอบคุณนะครับ เนื้อดีมากๆเลย

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!