Courses

 • 5 Lessons

  GSKKU-การสร้างแบบสอบถาม Questionnaire design

  หลักการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจ วิธีการออกแบบสอบถาม การใช้ภาษาและวิธีการสื่อสารเพื่อให้ได้คำตอบจากผู้ตอบรับ และวิธีการประเมินผลแบบสอบถาม

 • 4 Lessons

  GSKKU-การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)

  กระบวนทัศน์ของระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัย เชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสานวิธี การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีในรูปแบบต่างๆ และกรณีศึกษางานวิจัยที่ออกแบบด้วยการวิจัยแบบผสมผสานวิธี

 • 2 Lessons

  GSKKU-การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  ลักษณะทั่วไปของการวิจัย วิธีวิจัยแบบต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการวิจัย รวมทั้งความสำคัญ รูปแบบและองค์ประกอบของ   เค้าโครงการวิจัย แนวทางการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • 2 Lessons

  GSKKU-การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  ในการบรรยายนี้จะครอบคลุมถึงวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus/Web of Science และ Open access  ซึ่งจะบ่งบอกวิธีและข้อสังเกตของคุณภาพวารสาร  การหลีกเลี่ยงวารสารที่ไม่มีคุณภาพ หรือ วารสารที่ไม่สามารถใช้ในการสำเร็จการศึกษา การจัดอันดับวารสาร  แนวทางการสืบค้นวารสารที่เหมาะสม และข้อสังเกตของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานวิจัยของเรา เพื่อให้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น และรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัยในวารสารอีกด้วย

 • 4 Lessons

  GSKKU-การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

  ในการบรรยายนี้จะครอบคลุมถึงวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus/Web of Science และ Open access  ซึ่งจะบ่งบอกวิธีและข้อสังเกตของคุณภาพวารสาร  การหลีกเลี่ยงวารสารที่ไม่มีคุณภาพ หรือ วารสารที่ไม่สามารถใช้ในการสำเร็จการศึกษา การจัดอันดับวารสาร  แนวทางการสืบค้นวารสารที่เหมาะสม และข้อสังเกตของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานวิจัยของเรา เพื่อให้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น และรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัยในวารสารอีกด้วย

 • 9 Lessons

  GSKKU-การใช้โปรแกรม ATLAS TI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

  ทบทวนมโนทัศน์ หลักการ เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การลงโปรแกรม ATLAS Ti การเตรียมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล และแนวทางการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 • 2 Lessons

  GSKKU-กิจกรรมบำบัดสร้างความสุข

  วัตถุประสงค์ ผู้เรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของความสุข ทราบแนวทางในการเพิ่มความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น เนื้อหา 1. ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาทางบวกด้านความสุข  ความสำคัญและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุข 2. แนวทางการเพิ่มความสุขให้กับตนองและผู้อื่น วิทยากร                  นางสาวชณัติพร  ชลไพร คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิธีการอบรม             บรรยาย
 • 4 Lessons

  GSKKU-ความรู้เบื้องต้นของสตาร์ทอัพ (Startup)

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้จักกับลักษณะของธุรกิจสตาร์ทอัพ   เพื่อให้เห็นแนวคิดการหาไอเดีย เพื่อทำ สตาร์ทอัพ (Startup)  เพื่อให้ทราบถึง ปัจจัยที่ทำให้ สตาร์ทอัพ (Startup) สำเร็จหรือล้มเหลว เนื้อหา หลักสูตรนี้ดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1. ความหมายของ สตาร์ทอัพ (Startup) 2. ความแตกต่างของ Startup กับ SME แตกต่างกันอย่างไร 3. การพัฒนาไอเดียเพื่อทำ…
 • 3 Lessons

  GSKKU-ทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ สิทธิบัตร)

  วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร เนื้อหา เนื้อหาประกอบด้วย 1.ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ 2. ลิขสิทธิ์ ประเภทของลิขสิทธิ์ สิ่งที่ไม่เป็นลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์อะไร อายุการคุ้มครอง การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ 3. สิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ความหมายของสิทธิบัตร เงื่อนไขการจดทะเบียนสิทธิบัตร การประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร  ความแตกต่างของสิทธิบัตร การประดิษฐ์กับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ …
 • 7 Lessons

  GSKKU-ทักษะการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

  หลักสูตร ทักษะการเป็นพิธีกรมืออาชีพ Professional Ceremonies วัตถุประสงค์              เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการเป็นพิธีกรมืออาชีพ ทั้งทักษะการพูดต่อที่ชุมชน ทักษะการเลือกใช้คำและรูปแบบการใช้ภาษา การใช้ภาษาร่างกาย หรืออวัจนภาษาที่เหมาะสม เพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตาม ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านการพูดที่มีประสิทธิภาพจนสามารถประกอบอาชีพ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพูด และพิธีกรได้เป็นอย่างดี เนื้อหา เนื้อหาประกอบด้วย 1. ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพิธีกร 2. วิธีการใช้คำ และกลยุทธ์การจูงใจผู้ฟัง 3. การสื่อสารผ่านอวจนะภาษา 4.…
 • 6 Lessons

  GSKKU-วิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง

  วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2.เพื่อให้สามารถนำสถิติมาใช้ในการคำนวณจำนวนสัตว์ทดลองที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยและสามารถลดจำนวนสัตว์ทดลองที่ใช้ในงานวิจัยให้น้อยที่สุดตามหลักจริยธรรม 3.เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้ชนิดสัตว์ทดลองขนาดเล็กให้เหมาะสมสำหรับแต่ละงานวิจัย 4.เพื่อให้ทราบเทคนิคปฏิบัติการในสัตว์ทดลองและสามารถปฏิบัติการกับสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม เนื้อหา ในส่วนบทนำกล่าวถึงสัตว์ทดลองกับการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย พรบ.และจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานวิจัย หลักปฏิบัติในการใช้สัตว์ทดลอง (3Rs) ส่วนในรายละเอียดหัวข้ออื่นๆนั้น ผู้เรียนจะได้ทราบข้อมูลสถิติที่ใช้ในงานวิจัยและการออกแบบการทดลอง การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสถานที่เลี้ยงสัตว์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็ก การเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง ระบบมาตรฐานในการเลี้ยงสัตว์ทดลองขนาดเล็ก ชนิด/สายพันธุ์ (Species/Strain) และคุณภาพสัตว์ทดลอง (Animal quality) โปรแกรมการดูแลทางสัตวแพทย์ (Veterinary care program)…
 • 2 Lessons

  GSKKU-วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress)

  การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเครียด ความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาของอารมณ์ และผลกระทบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพ แนวทางและเทคนิคการจัดการกับความเครียด

 • 3 Lessons

  GSKKU-องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์

  ลักษณะทั่วไปขององค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ ข้อควรระวังในการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเล่มวิทยานิพนธ์แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนในการวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

 • 2 Lessons

  GSKKU-เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism

  การบรรยายและฝึกปฎิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. การวิเคราะห์ความเป็นมาของการลอกเลียนวรรณกรรม 
  2. ชนิดของการลอกเลียนวรรณกรรม 
  3. เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกต่างๆ 
  4. การป้องกันการลอกเลียนววณกรรมเมื่อมีการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
  5. เทคนิคการการเขียนบททบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
  6. เทคนิค และจริยธรรมในการสังเคราะห์ข้อมูล การถอดความ การย่อความ การใช้ข้อความของบุคคลอื่นในการเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ 
  7. แบบทดสอบ แบบฝึกเขียน และกรณีศึกษา
 • 1 Lesson

  GSKKU-เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย รู้จัก Research tools

  เนื้อหา: การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. รูปแบบบริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2. บริการสารสนเทศออนไลน์และเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. ขั้นตอนบริการและสิทธิ์ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ
 • 2 Lessons

  LAIE101-102 : Dream Mining – รู้จักตัวเอง รู้จักพื้นที่ทำกิน

  รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์อาจารย์ผู้สอน คำอธิบายรายวิชา ผู้เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ และศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดเพิ่มขึ้น จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ ศักยภาพที่ตนเองมี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สำรวจสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ ศักยภาพของชุมชน จังหวัดที่เป็นพื้นที่ และโอกาสทางธุรกิจ
 • 2 Lessons

  LAIE201-202 การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก

  คุณนาวี นาควัชระกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และ Co-Founder Change Fusion คำอธิบายรายวิชา การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก (Data and Digital Literacy)
 • 2 Lessons

  LAIE301-302 การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น และรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ

  ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสนอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ปวีนา กองจันทร์อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คำอธิบายรายวิชา การวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น และรูปแบบการเริ่มต้นธุรกิจ Financial Analysis and Business Set up
 • 2 Lessons

  LAIE401-402 การสร้างตราสินค้าและการเล่าเรื่อง สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก

  คุณศุภกร ศิริสุนทรกรรมการผู้จัดการ สมอลส์ ครีเอทีฟ คำอธิบายรายวิชา การสร้างตราสินค้าและการเล่าเรื่อง สำหรับผู้ประกอบการชุมชนและกิจการขนาดเล็ก (Branding & Storytelling Concept)
 • 3 Lessons

  NCBMI-2021: Chinese-Thai Business Collaboration

  เนื้อหาการบรรยายจากการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ NCBMI-2021 ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ผ่านระบบ Video Conference: Zoom Meeting Course Content EP1: อนาคต-ปัจจุบัน-อดีต ธุรกิจไทย – จีน วิทยากร: ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการกำกับนโยบาย…