Courses

 • 5 Lessons

  การสร้างแบบสอบถาม Questionnaire design

  หลักการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจ วิธีการออกแบบสอบถาม การใช้ภาษาและวิธีการสื่อสารเพื่อให้ได้คำตอบจากผู้ตอบรับ และวิธีการประเมินผลแบบสอบถาม

 • 1 Lesson

  การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “การทำเกษตรสมัยใหม่”

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่องการทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อแนะนำการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการทำเกษตร และแสดงต้นแบบเทคโนโลยี IoT Smart Farming ที่ใช้ในการควบคุมแปลงเกษตร และการใช้เซ็นเซอร์รูปแบบต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช่ในการทำเกษตรสมัยใหม่ อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ดร.ศุภโชค สอนศิลปพงษ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 1 Lesson

  การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป”

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอาหารแปรรูปรูปแบบต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ รวมถึงพาชมกระบวนการผลิตและแนะนำเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ  อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 1 Lesson

  การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปัจจุบัน”

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทรนด์การแปรรูปอาหาร รูปแบบและประเภทของอาหารที่น่าสนใจเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังแนะนำโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยใช้เครื่องจักรแบบต่างๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ดร.อภิรชัย วงศ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 4 Lessons

  การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research)

  กระบวนทัศน์ของระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัย เชิงคุณภาพ และการวิจัยแบบผสมผสานวิธี การออกแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธีในรูปแบบต่างๆ และกรณีศึกษางานวิจัยที่ออกแบบด้วยการวิจัยแบบผสมผสานวิธี

 • 2 Lessons

  การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  ลักษณะทั่วไปของการวิจัย วิธีวิจัยแบบต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการวิจัย รวมทั้งความสำคัญ รูปแบบและองค์ประกอบของ   เค้าโครงการวิจัย แนวทางการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • 2 Lessons

  การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

  ในการบรรยายนี้จะครอบคลุมถึงวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus/Web of Science และ Open access  ซึ่งจะบ่งบอกวิธีและข้อสังเกตของคุณภาพวารสาร  การหลีกเลี่ยงวารสารที่ไม่มีคุณภาพ หรือ วารสารที่ไม่สามารถใช้ในการสำเร็จการศึกษา การจัดอันดับวารสาร  แนวทางการสืบค้นวารสารที่เหมาะสม และข้อสังเกตของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานวิจัยของเรา เพื่อให้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น และรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัยในวารสารอีกด้วย

 • 4 Lessons

  การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

  ในการบรรยายนี้จะครอบคลุมถึงวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus/Web of Science และ Open access  ซึ่งจะบ่งบอกวิธีและข้อสังเกตของคุณภาพวารสาร  การหลีกเลี่ยงวารสารที่ไม่มีคุณภาพ หรือ วารสารที่ไม่สามารถใช้ในการสำเร็จการศึกษา การจัดอันดับวารสาร  แนวทางการสืบค้นวารสารที่เหมาะสม และข้อสังเกตของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานวิจัยของเรา เพื่อให้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น และรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัยในวารสารอีกด้วย

 • 7 Lessons

  การใช้งาน Power BI เพื่อการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล

  เนื้อหาการเรียนรู้จำนวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหา 6 Module ในรูปแบบวิดีโอ ผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำการเรียนครบ 100 % และทำแบบทดสอบผ่านที่คะแนน 50% ของแต่ละ Module
 • 6 Lessons

  การใช้งานโปรแกรม OBS เบื้องต้น

  วิทยากร โดย นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมีนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
 • 23 Lessons

  การใช้สื่อสำหรับภาคประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตย

  เมื่อประเทศต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความตระหนักทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายเป็นส่วนสำคัญสำหรับทัศนคติประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตย ในบริบทปัจจุบัน ภาคประชาสังคมมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมให้กับพลเมือง โดยมีหน้าที่ในการช่วยหล่อหลอมความเป็นพลเมืองผ่านการสร้างความตระหนักรู้และการเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการให้ความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตย และเพื่อเสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีความสามารถในการทำงานเพื่อประชาธิปไตยตามกรอบรัฐธรรมนูญ อันจะส่งผลต่อการปรองดองกันอย่างสันติเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางสังคม คอร์สนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในการหันมาใช้สื่อยุคใหม่ใช้สื่อเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

 • 9 Lessons

  การใช้โปรแกรม ATLAS TI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

  ทบทวนมโนทัศน์ หลักการ เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การลงโปรแกรม ATLAS Ti การเตรียมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล และแนวทางการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 • 3 Lessons

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน

  เกี่ยวกับวิชา ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมในหลากหลายบริบท ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและการป้องกัน จะช่วยให้เรารู้เท่าทันโทษของยาเสพติด วิธีการป้องกัน ตลอดจนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด อันจะนำมาซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข็มแข็งในการป้องกันยาเสพติดต่อไป โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย ความหมายของยาเสพติด ประเภทของยาเสพติด สาเหตุของการติดยาเสพติด อาการของผู้ติดยาเสพติด โทษของการติดยาเสพติด การช่วยเหลือและป้องกันปัญหายาเสพติด คุณสมบัติผู้เข้าอบรม นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผู้จัดทำ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น สอบถาม โทร.043-009-700…
 • 1 Lesson

  ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่องระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตอบกลับอัตโนมัติ หรือ Chatbot ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่จะทำหน้าที่เลียนแบบการสื่อสารของมนุษย์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์ ซึ่งระบบตอบกลับอัตโนมัติถือเป็นตัวช่วยสนับสนุนในการทำธุรกิจ ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร คุณจักรกฤษณ์ แก้วโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 5 Lessons

  วัยเก๋าไทย Go Cyber

  เกี่ยวกับหลักสูตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต…
 • 4 Lessons

  วิชา Triage for Elderly

  Copyright © | Powered by รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ผลของบทเรียนออนไลน์การคัดแยกระดับความรุนแรงของผู้สูงอายุ ต่อความรู้ของพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  วัตถุประสงค์ หลังจากจบบทเรียนนี้ เพื่อให้ผู้เรียน1. มีความรู้ และความเข้าใจกระบวนการสูงอายุ2. บอกลักษณะจำเพาะ RAMPS ของผู้ป่วยสูงอายุได้ถูกต้อง3. อธิบายความหมาย ประเภท Triage ตาม สพฉ. ได้ถูกต้อง 4. วิเคราะห์ลักษณะจำเพาะ…
 • 2 Lessons

  วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress)

  การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเครียด ความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาของอารมณ์ และผลกระทบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพ แนวทางและเทคนิคการจัดการกับความเครียด

 • 3 Lessons

  องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์

  ลักษณะทั่วไปขององค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ ข้อควรระวังในการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเล่มวิทยานิพนธ์แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนในการวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

 • 2 Lessons

  เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism

  การบรรยายและฝึกปฎิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. การวิเคราะห์ความเป็นมาของการลอกเลียนวรรณกรรม 
  2. ชนิดของการลอกเลียนวรรณกรรม 
  3. เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกต่างๆ 
  4. การป้องกันการลอกเลียนววณกรรมเมื่อมีการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
  5. เทคนิคการการเขียนบททบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
  6. เทคนิค และจริยธรรมในการสังเคราะห์ข้อมูล การถอดความ การย่อความ การใช้ข้อความของบุคคลอื่นในการเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ 
  7. แบบทดสอบ แบบฝึกเขียน และกรณีศึกษา
 • 1 Lesson

  เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย รู้จัก Research tools

  เนื้อหา: การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. รูปแบบบริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2. บริการสารสนเทศออนไลน์และเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. ขั้นตอนบริการและสิทธิ์ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ