Courses

 • 4 Lessons

  การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

  ในการบรรยายนี้จะครอบคลุมถึงวารสารต่างๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล  Scopus/Web of Science และ Open access  ซึ่งจะบ่งบอกวิธีและข้อสังเกตของคุณภาพวารสาร  การหลีกเลี่ยงวารสารที่ไม่มีคุณภาพ หรือ วารสารที่ไม่สามารถใช้ในการสำเร็จการศึกษา การจัดอันดับวารสาร  แนวทางการสืบค้นวารสารที่เหมาะสม และข้อสังเกตของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ  ตลอดจนแนวทางการคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมกับงานวิจัยของเรา เพื่อให้มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์มากขึ้น และรวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวทางการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานวิจัยในวารสารอีกด้วย

 • 7 Lessons

  การใช้งาน Power BI เพื่อการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล

  เนื้อหาการเรียนรู้จำนวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหา 6 Module ในรูปแบบวิดีโอ ผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำการเรียนครบ 100 % และทำแบบทดสอบผ่านที่คะแนน 50% ของแต่ละ Module
 • 9 Lessons

  การใช้โปรแกรม ATLAS TI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

  ทบทวนมโนทัศน์ หลักการ เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การลงโปรแกรม ATLAS Ti การเตรียมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล และแนวทางการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 • 1 Lesson

  ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่องระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตอบกลับอัตโนมัติ หรือ Chatbot ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่จะทำหน้าที่เลียนแบบการสื่อสารของมนุษย์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์ ซึ่งระบบตอบกลับอัตโนมัติถือเป็นตัวช่วยสนับสนุนในการทำธุรกิจ ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร คุณจักรกฤษณ์ แก้วโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 5 Lessons

  วัยเก๋าไทย Go Cyber

  เกี่ยวกับหลักสูตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต…
 • 2 Lessons

  วิธีการจัดการความเครียด (Coping with Stress)

  การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเครียด ความรู้ความเข้าใจจิตวิทยาของอารมณ์ และผลกระทบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพ แนวทางและเทคนิคการจัดการกับความเครียด

 • 3 Lessons

  องค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์

  ลักษณะทั่วไปขององค์ประกอบและรูปแบบวิทยานิพนธ์ และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์ ข้อควรระวังในการปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเล่มวิทยานิพนธ์แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสำเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนในการวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

 • 2 Lessons

  เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism

  การบรรยายและฝึกปฎิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. การวิเคราะห์ความเป็นมาของการลอกเลียนวรรณกรรม 
  2. ชนิดของการลอกเลียนวรรณกรรม 
  3. เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกต่างๆ 
  4. การป้องกันการลอกเลียนววณกรรมเมื่อมีการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
  5. เทคนิคการการเขียนบททบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
  6. เทคนิค และจริยธรรมในการสังเคราะห์ข้อมูล การถอดความ การย่อความ การใช้ข้อความของบุคคลอื่นในการเขียนรายงานการวิจัย และการเขียนบทความทางวิชาการ 
  7. แบบทดสอบ แบบฝึกเขียน และกรณีศึกษา
 • 1 Lesson

  เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย รู้จัก Research tools

  เนื้อหา: การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. รูปแบบบริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2. บริการสารสนเทศออนไลน์และเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. ขั้นตอนบริการและสิทธิ์ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ
 • 5 Lessons

  เยาวชนไทย Go Cyber

  เกี่ยวกับหลักสูตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต…
 • 7 Lessons

  โครงการฝึกอบรม Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

  องค์ประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อที่ 1 ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของนักวิจัยในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน หัวข้อที่ 2 การออกแบบแนวคิดและการใช้เครื่องมือสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคเอกชน ด้วยเทคนิค Design Thinking เชิงลึก หัวข้อที่ 3 TRL เครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ หัวข้อที่ 4 การผลักดันบุคลากรวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่ภาคเอกชน (Spin-off) หัวข้อที่ 5…