Courses

 • 6 Lessons

  Online Teaching and Learning (การจัดเรียนการสอนออนไลน์)

  เกี่ยวกับรายวิชา การจัดเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบไปด้วยเรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การใช้งาน e-Learning การใช้งานระบบ Video Conference. การใช้งานเทคโนโลยีเสริมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การจัดสอบออนไลน์ จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนได้ความรู้เรื่อง ออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ผู้เรียนได้ความรู้เรื่อง การใช้งาน e-Learning ผู้เรียนได้ความรู้เรื่อง การใช้งานระบบ Video Conference ผู้เรียนได้ความรู้เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีเสริมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ผู้เรียนได้ความรู้เรื่อง การจัดสอบออนไลน์…
 • 8 Lessons

  การทำข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยข้อมูลจากระบบ KKU Exam

  เนื้อหาของวิชาเป็นเนื้อหาประกอบการอบรม การทำข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยข้อมูลจากระบบ KKU Exam  วันที่ 27 สิงหาคม 2564 และวันที่ 1 กันยายน 2564

   
   
   
 • 9 Lessons

  การผลิตวิดีโอเพื่อการเรียนการสอน

  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ควบคู่กับการศึกษาในยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับสถานการณ์การเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไป ทําให้การเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นการเรียนออนไลน์มากขึ้น ทําให้สื่อการสอนออนไลน์ของอาจารย์ต้องมีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้เรียนให้อยู่กับสื่อได้นานมากขึ้น นักศึกษา สามารถเรียนผ่านคลิปวิดีโอได้ด้วยตนเอง เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกโอกาส ทุกเพศ ทุกวัย และเท่าเทียมกัน ดังนั้นการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนการสอน ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom)
   
 • 3 Lessons

  การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่

  บทเรียนนี้เป็นบันทึกเนื้อหาการประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ที่ได้จัดขึ้นวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 เป็นการประชุมออนไลน์ทาง ZOOM สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมได้เข้าทบทวนเนื้อหาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป

 • 6 Lessons

  การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลผ่านออนไลน์

  หลักสูตรการวิจัยและพัฒนายุคใหม่ ชื่อเนื้อหา:  การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลออนไลน์ เกี่ยวกับเนื้อหา:  เนื้อหาภายในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยแนวคิดในการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภายในพื้นที่ และขั้นตอนการออกแบบ google forms พร้อมทั้งนำเสนอกรณีศึกษา ที่ได้มาจากการทำงานวิจัยในพื้นที่ด้วยแบบสัมภาษณ์ออนไลน์ และนำเสนอข้อจำกัดที่พบ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ได้ ส่วนประกอบของเนื้อหา 1. ความสำคัญของการเก็บข้อมูล แบบสอบถาม และวัตถุประสงค์ของการใช้แบบสอบถามออนไลน์2. การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลออนไลน์3. การนำไปใช้และการแสดงผล คุณสมบัติผู้เข้าเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ…
 • 1 Lesson

  การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “การทำเกษตรสมัยใหม่”

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่องการทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อแนะนำการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในกระบวนการทำเกษตร และแสดงต้นแบบเทคโนโลยี IoT Smart Farming ที่ใช้ในการควบคุมแปลงเกษตร และการใช้เซ็นเซอร์รูปแบบต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช่ในการทำเกษตรสมัยใหม่ อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ดร.ศุภโชค สอนศิลปพงษ์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 1 Lesson

  การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป”

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง นวัตกรรมธุรกิจสมุนไพรและอาหารแปรรูป เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอาหารแปรรูปรูปแบบต่างๆ โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ รวมถึงพาชมกระบวนการผลิตและแนะนำเทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ  อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ผศ.ดร.พนมกร ขวาของ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 1 Lesson

  การอบรมและแสดงเทคโนโลยีต้นแบบ เรื่อง “เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปัจจุบัน”

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่อง เทรนด์อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทรนด์การแปรรูปอาหาร รูปแบบและประเภทของอาหารที่น่าสนใจเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังแนะนำโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารโดยใช้เครื่องจักรแบบต่างๆ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร ดร.อภิรชัย วงศ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 1 Lesson

  การแพทย์แม่นยำและการประยุกต์

  การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดทางชีวภาพในการตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์โรค การตรวจติดตามการรักษา การรักษาโรคแบบมุ่งเป้าและการป้องกันโรคทางพันธุกรรม

 • 7 Lessons

  การใช้งาน Power BI เพื่อการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล

  เนื้อหาการเรียนรู้จำนวน 10 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหา 6 Module ในรูปแบบวิดีโอ ผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำการเรียนครบ 100 % และทำแบบทดสอบผ่านที่คะแนน 50% ของแต่ละ Module
 • 6 Lessons

  การใช้งานโปรแกรม OBS เบื้องต้น

  วิทยากร โดย นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมีนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
 • 23 Lessons

  การใช้สื่อสำหรับภาคประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตย

  เมื่อประเทศต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความตระหนักทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายเป็นส่วนสำคัญสำหรับทัศนคติประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตย ในบริบทปัจจุบัน ภาคประชาสังคมมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมให้กับพลเมือง โดยมีหน้าที่ในการช่วยหล่อหลอมความเป็นพลเมืองผ่านการสร้างความตระหนักรู้และการเปลี่ยนทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการให้ความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมที่เป็นประชาธิปไตย และเพื่อเสริมสร้างให้ภาคประชาสังคมมีความสามารถในการทำงานเพื่อประชาธิปไตยตามกรอบรัฐธรรมนูญ อันจะส่งผลต่อการปรองดองกันอย่างสันติเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทางสังคม คอร์สนี้มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในการหันมาใช้สื่อยุคใหม่ใช้สื่อเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

 • 3 Lessons

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและการป้องกัน

  เกี่ยวกับวิชา ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมในหลากหลายบริบท ดังนั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและการป้องกัน จะช่วยให้เรารู้เท่าทันโทษของยาเสพติด วิธีการป้องกัน ตลอดจนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด อันจะนำมาซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันที่เข็มแข็งในการป้องกันยาเสพติดต่อไป โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย ความหมายของยาเสพติด ประเภทของยาเสพติด สาเหตุของการติดยาเสพติด อาการของผู้ติดยาเสพติด โทษของการติดยาเสพติด การช่วยเหลือและป้องกันปัญหายาเสพติด คุณสมบัติผู้เข้าอบรม นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผู้จัดทำ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น สอบถาม โทร.043-009-700…
 • 5 Lessons

  บทเรียน Triage for Elderly

  รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ผลของบทเรียนออนไลน์การคัดแยกระดับความรุนแรงของผู้สูงอายุ ต่อความรู้ของพยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  Copyright © | Powered by วัตถุประสงค์ หลังจากจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนสามารถ 1. มีความรู้ และความเข้าใจสังคมสูงวัย และ Aging process 2. อธิบาย RAMPS และอาการฉุกเฉินที่นำผู้ป่วยสูงอายุมา ER ได้ถูกต้อง…
 • 1 Lesson

  ประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา ปี 2565 “Survival Tips in Anesthesia: ฝ่าวิกฤต…….พิชิตปัญหาทางวิสัญญี”

  บทเรียนนี้เป็นบันทึกเนื้อหาการประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13  Anesthesia Conference @KKU 2021 วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นการจัดประชุมออนไลน์ ทาง Zoom สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าทบทวนเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป 
 • 1 Lesson

  ระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์

  เกี่ยวกับหลักสูตร การอบรมและแสดงต้นแบบเทคโนโลยี เรื่องระบบตอบกลับอัตโนมัติ ตัวช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตอบกลับอัตโนมัติ หรือ Chatbot ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่จะทำหน้าที่เลียนแบบการสื่อสารของมนุษย์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในช่องทางออนไลน์ ซึ่งระบบตอบกลับอัตโนมัติถือเป็นตัวช่วยสนับสนุนในการทำธุรกิจ ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง อาจารย์ผู้สอน/วิทยากร คุณจักรกฤษณ์ แก้วโยธา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 5 Lessons

  วัยเก๋าไทย Go Cyber

  เกี่ยวกับหลักสูตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต…
 • 5 Lessons

  หลักสูตร ETDA Digital Citizen คนไทย GO CYBER สำหรับผู้สูงอายุ

  เกี่ยวกับหลักสูตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต…