Courses

 • 1 Lesson

  เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย รู้จัก Research tools

  เนื้อหา: การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. รูปแบบบริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  2. บริการสารสนเทศออนไลน์และเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. ขั้นตอนบริการและสิทธิ์ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ
 • 5 Lessons

  เยาวชนไทย Go Cyber

  เกี่ยวกับหลักสูตร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต…
 • 7 Lessons

  โครงการฝึกอบรม Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2562

  องค์ประกอบหลักสูตร ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ หัวข้อที่ 1 ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของนักวิจัยในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน หัวข้อที่ 2 การออกแบบแนวคิดและการใช้เครื่องมือสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคเอกชน ด้วยเทคนิค Design Thinking เชิงลึก หัวข้อที่ 3 TRL เครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ หัวข้อที่ 4 การผลักดันบุคลากรวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่ภาคเอกชน (Spin-off) หัวข้อที่ 5…
 • 6 Lessons

  โครงการฝึกอบรม Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2563

  ประกอบด้วยกรณีศึกษาถอดบทเรียนโครงการวิจัยที่ประสบความเร็จภายใต้โครงการ Talent Mobility 4 หัวข้อ ดังนี้ กรณีที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเครื่องคีบอ้อยโดยใช้แนวทางของลีนซิกส์ซิกม่า กรณีที่ 2 การพัฒนาเครื่องอบแห้งมะพร้าวฝอยสำหรับอุตสาหกรรมกลุ่มวิทสาหกิจชุมชนด้วยกระบวนการให้ความร้อยผ่านคลื่นไมรโครเวฟ กรณีที่ 3 การวางแผนการจัดการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีที่ 4 การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน (iHOME) ผ่าน Smart phone