การสร้างแบบสอบถาม Questionnaire design

หลักการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจ วิธีการออกแบบสอบถาม การใช้ภาษาและวิธีการสื่อสารเพื่อให้ได้คำตอบจากผู้ตอบรับ และวิธีการประเมินผลแบบสอบถาม

Graduate School, KKU · August 19, 2021

วัตถุประสงค์ เมื่อเรียนครบตามบทเรียนทั้งหมดแล้ว ผู้เรียนสามารถ

  1. ระบุความสำคัญและขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามในแต่ละขั้นตอนได้
  2. ระบุแนวทางในการกำหนดข้อมูลที่ต้องการและการจัดทำร่างข้อคำถามได้
  3. ระบุข้อควรคำนึงในการสร้างข้อคำถามและการจัดเรียงลำดับได้
  4. ระบุแนวทางในการจัดเตรียมรายละเอียดของแบบสอบถามเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้
  5. ระบุแนวทางในการจัดทำร่างแบบสอบถามและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องได้

เนื้อหา หลักการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจ วิธีการออกแบบสอบถาม การใช้ภาษาและวิธีการสื่อสารเพื่อให้ได้คำตอบจากผู้ตอบรับ และวิธีการประเมินผลแบบสอบถาม

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เดช สารการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการอบรม  บรรยาย 

สอบถามข้อมูลการสมัคร คุณเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า
โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42420
e-mail : lyaowa@kku.ac.th

About Instructor

+78 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 6 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
1 Ratings
5
1
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Hattakorn
Posted 1 month ago
It's very useful.

Thank you so much for Aj.Pongdech. He can teach clearly. You can understand quickly about questionnaire design and made a code for analyzing to the next step.

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!