การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ลักษณะทั่วไปของการวิจัย วิธีวิจัยแบบต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการวิจัย รวมทั้งความสำคัญ รูปแบบและองค์ประกอบของ   เค้าโครงการวิจัย แนวทางการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Graduate School, KKU · August 19, 2021

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิจัย ความสำคัญ รูปแบบ และองค์ประกอบ ของการออกแบบวางแผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัย
  2. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ได้อย่างเหมาะสม 

เนื้อหา

ลักษณะทั่วไปของการวิจัย วิธีวิจัยแบบต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการวิจัย รวมทั้งความสำคัญ รูปแบบและองค์ประกอบของ   เค้าโครงการวิจัย แนวทางการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการอบรม  บรรยาย 

สอบถามข้อมูลการสมัคร คุณเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า
โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42420
e-mail : lyaowa@kku.ac.th

About Instructor

+33 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!