GSKKU-การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ลักษณะทั่วไปของการวิจัย วิธีวิจัยแบบต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการวิจัย รวมทั้งความสำคัญ รูปแบบและองค์ประกอบของ   เค้าโครงการวิจัย แนวทางการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Graduate School, KKU · August 19, 2021

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิจัย ความสำคัญ รูปแบบ และองค์ประกอบ ของการออกแบบวางแผนการวิจัย และเค้าโครงการวิจัย
  2. สามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ได้อย่างเหมาะสม 

เนื้อหา

ลักษณะทั่วไปของการวิจัย วิธีวิจัยแบบต่างๆ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การออกแบบและการวางแผนการวิจัย รวมทั้งความสำคัญ รูปแบบและองค์ประกอบของ   เค้าโครงการวิจัย แนวทางการเขียนเค้าโครงการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการอบรม  บรรยาย 

สอบถามข้อมูลการสมัคร คุณเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า
โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42420
e-mail : lyaowa@kku.ac.th

About Instructor

+436 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 2 Lessons
  • 1 Quiz
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

5.0
Avg. Rating
3 Ratings
5
3
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Ploinapat Mahatthanaphatcharakul
Posted 8 months ago
ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ได้ทบทวนความรู้เพิ่มเติม ทำให้จำได้ดีขึ้นค่ะ

×
Preview Image
Wanwisa
Posted 12 months ago
ขอบคุณอาจารย์และทีมงานสำหรับหัวข้อนี้ค่ะ

ได้รับประโยชน์และสามารถทำให้เกิดมุมมองและความคิดเกี่ยวกับการเริ่มต้นการทำวิจัย เน้นย้ำถึงสิ่งที่สำคัญค่ะ

×
Preview Image
Rungsan
Posted 12 months ago
ศูนย์รวมความรู้ออนไลน์ KKUx

ขอขอบคุณทีมงานทุกท่าที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!