เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำวิจัย รู้จัก Research tools

เนื้อหา: การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. รูปแบบบริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. บริการสารสนเทศออนไลน์และเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ขั้นตอนบริการและสิทธิ์ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ
Graduate School, KKU · August 19, 2021
 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงบริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบริการและทรัพยากรของห้องสมุดทุกแห่งในสังกัดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบขั้นตอนการใช้บริการและสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ 
 4. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักบริการและเครื่องมือสนับสนุนการวิจัย


เนื้อหา: การบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่อไปนี้ 

 1. รูปแบบบริการและทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. บริการสารสนเทศออนไลน์และเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. ขั้นตอนบริการและสิทธิ์ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ

วิทยากร คุณยศยาดา  สิทธิวงษ์ (สำนักหอสมุด)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการอบรม  บรรยาย 

สอบถามข้อมูลการสมัคร คุณเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า
โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42420
e-mail : lyaowa@kku.ac.th

About Instructor

+88 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

 • 1 Lesson
 • 1 Quiz
 • Course Certificate

Ratings and Reviews

0.0
Avg. Rating
0 Ratings
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
No Reviews Found!
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!