เยาวชนไทย Go Cyber

Anucha Somabut · August 26, 2021

เกี่ยวกับหลักสูตร

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen)” เพื่อเป็นต้นแบบ หลักสูตรการอบรม ถ่ายทอดความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้สร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ เพื่อยกระดับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สู่พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ และเพื่อให้เด็ก ผู้สูงอายุเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย จึงใช้ภาษาที่สามารถสร้างการจดจำและเนื้อหาในรูปแบบที่สร้างสรรค์

โดยหลักสูตรนี้ประกอบด้วยกรอบทักษะ 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งด้านสิทธิของเจ้าของผลงาน
2. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ทั้งในเรื่องของเวลา ผลกระทบต่อสุขภาพ อารมณ์และจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อรู้จักภัยคุกคามออนไลน์ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และเครื่องมือในการป้องกันหรือวิธีการรับมือ
4. ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น การค้นหา การวิเคราะห์ประเมินเนื้อหาในโลกออนไลน์ รวมถึงการผลิตเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อสร้างความร่วมมือในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร
2. ‪ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ชนะนิล
3. กำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์

ผู้บรรยาย
1. วัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มข.
2. กมลพร อรรคฮาต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/13 Steps

About Instructor

+376 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 42 Topics
  • 5 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

4.7
Avg. Rating
43 Ratings
5
30
4
11
3
2
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
จุฬาพันธ์
Posted 2 weeks ago
หลักสูตรGO CYBER ฉบับวัยเก๋า

เนื้อหาดีมาก

×
Preview Image
wanna
Posted 2 weeks ago
ดี

เนื้อหาดี เข้าใจง่าย และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

×
Preview Image
วรัชยา
Posted 2 weeks ago
-

-

×
Preview Image
Preeyaththip
Posted 3 weeks ago
สื่อการบรรยายและผู้บรรยาย

ชอบค่ะ

×
Preview Image
Woranoot
Posted 4 weeks ago
ชอบมากค่า

เนื้อหาดีมากเลยค่า

×
Preview Image
Wachiraporn
Posted 4 weeks ago
เนื้อหาเข้าใจง่าย

เนื้อหาดี เข้าใจง่าย

×
Preview Image
อารียาพร ขันเงิน
Posted 4 weeks ago
ได้รับความรู้มากมายๆ ได้ลองทำแบบทดสอบที่ให้ความรู้เพิ่มเติมอีก

ได้รับความรู้ดีๆหลายข้อ และสามารถนำไปใช้ประจำในชีวิตประจำวันได้

×
Preview Image
uraiwan
Posted 4 weeks ago
เนื้อหาสาระดีมากค่ะ

ได้ความรู้และสาระดีๆ เพิ่มเติมมากเลยค่ะ

×
Preview Image
Theerapong Arunno
Posted 1 month ago
Good

Good topic

×
Preview Image
ฉัตรานนท์
Posted 1 month ago
เป็นคอร์สที่ดีครับ สื่อและเนื้อหาเข้าใจง่าย

วีดีโอ และ สื่อ ทำออกมาได้น่าสนใจและน่าติดตามครับ เนื้อหา ภาพประกอบเข้าใจได้ง่าย และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันครับ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!