เยาวชนไทย Go Cyber

Anucha Somabut · August 26, 2021

เกี่ยวกับหลักสูตร

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen)” เพื่อเป็นต้นแบบ หลักสูตรการอบรม ถ่ายทอดความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้สร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ เพื่อยกระดับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สู่พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ และเพื่อให้เด็ก ผู้สูงอายุเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย จึงใช้ภาษาที่สามารถสร้างการจดจำและเนื้อหาในรูปแบบที่สร้างสรรค์

โดยหลักสูตรนี้ประกอบด้วยกรอบทักษะ 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งด้านสิทธิของเจ้าของผลงาน
2. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ทั้งในเรื่องของเวลา ผลกระทบต่อสุขภาพ อารมณ์และจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อรู้จักภัยคุกคามออนไลน์ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และเครื่องมือในการป้องกันหรือวิธีการรับมือ
4. ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น การค้นหา การวิเคราะห์ประเมินเนื้อหาในโลกออนไลน์ รวมถึงการผลิตเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อสร้างความร่วมมือในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร
2. ‪ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ชนะนิล
3. กำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์

ผู้บรรยาย
1. วัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มข.
2. กมลพร อรรคฮาต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/13 Steps

About Instructor

+75 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 42 Topics
  • 5 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

4.6
Avg. Rating
33 Ratings
5
20
4
11
3
2
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Thanaphat
Posted 1 month ago
เนื้อหา

เนื้อหาดีมีประโยชน์มากเลยครับ

×
Preview Image
Jojosatit Phakaprasit
Posted 1 month ago
น่าสนใจเข้าใจง่ายสรุปเป็นหัวข้อได้ดีมากครับ

มีการจัดทำคลิปวิดีดอให้ไม่น่าเบื่อไม่ใช่แค่การฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว สรุปเป็นหัวข้อได้ดีและมีการทดสอบเล็กน้อยเพื่อเกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น

×
Preview Image
Thanapat Rongchai
Posted 1 month ago
ดีมากเลยครับ

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง เพราะทุกวันนี้ชีวิตของเราต้องอยู่กับโลกสังคมดิจิทัลอยู่เสมอ การรู้เท่าทันสื่อ การมีตัวตน การวางตัว ในโลกเสมือนแห่งนี้ ควรต้องได้รับการอบรมให้ความรู้อย่างตามติดเสมอ

×
Preview Image
Kanyakron
Posted 1 month ago
เนื้อหาดีและมีประโยชน์ค่ะ

คลิปวิดีโอมีเนื้อหาสาระที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะ เนื้อหาเข้าใจได้ง่าย มีแนวทางในการใช้สื่อเทคโนโลยีบนโลกอินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องและปลอดภัย เหมาะกับยุคดิจิตอลในปัจจุบันอย่างมากค่ะ ทั้งยังมีควิซหลังการรับชมที่เน้นย้ำถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้เราได้ตระหนักมากขึ้นอีกและเป็นการทดสอบความเข้าใจเนื้อหาที่ดีค่ะ

×
Preview Image
Gunyapuck Jitraksa
Posted 1 month ago
เรียนรู้การใช้ดิจิทัล

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ด (Digital citizen) เช่น การให้ความสำคัญในการจัดการข้อมูลส่วนในโลกออนไลน์ เวลาการใช้งาน ภัยคุกคามในโลกออนไลน์ พฤติกรรมการใช้งานต่าง ๆ การวิเคราะห์ประเมินข้อมูลที่ได้รับผ่านทางออนไลน์ การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ เป็นต้น เนื้อหาเข้าใจง่ายมาก ๆ ควิซท้ายการเรียนรู้ทำให้สามารถตกตะกอนเนื้อหาสาระที่รับได้รับมาได้อย่างดี

×
Preview Image
Phijittra
Posted 1 month ago
เป็นบทเรียนที่ดี มีโยชน์มากค่ะ เนื้อหาก็น่าสนใจ

เป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก และเนื้อหาในบทเรียนก็มีความครอบคลุมหลายประเด็น คิดว่าความรู้ในบทเรียนนี้ได้นำไปใช้ในชีวิตจริงแน่นอนค่ะ

×
Preview Image
Kittiphob
Posted 1 month ago
เยาวชนไทย Go Cyber

เป็นคอร์สเรียนที่ดีมากๆครับ ซึ่งเป็นการแนะนำที่ดีมากสำหรับเยาวชนไทยปัจจุบันที่ต้องก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล อย่างเช่น ข้อควรระวังในการใช้งานออนไลน์ วิธีตั้งรหัสผ่าน การแนะนำมารยาททางดิจิทัล เป็นต้น คลิปเนื้อหาโดยรวมดูเข้าใจง่าย เป็นคลิปสั้นได้ใจความ และมีควิซให้ทำเพื่อทบทวนบทเรียน

×
Preview Image
Teerapat
Posted 1 month ago
เนื้อหาครบถ้วน อธิบายละเอียด ทำให้เข้าใจได้ง่าย

เนื้อหาครบ ชัดเจนดีมากครับ ข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน น้ำเสียงของผู้บรรยายภายในคลิปก็พูดได้ดีและเหมาะสม คลิปวิดีโอเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา ขอบคุณทางอาจารย์ผู้จัดทำที่ได้จัดคลิปการสอนดีๆแบบนี้ด้วยครับ

×
Preview Image
Tamonwan Tabsombat
Posted 1 month ago
เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ดี และเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์มาก

เนื้อหาที่นำเสนอเป็นเนื้อหาที่ดี เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัลอย่างถูกวิธีและปลอดภัย พร้อมยังมีการแนะนำแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ในการสร้างสื่อให้น่าสนใจมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้รับสื่อเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่สามารถพบปะกันแบบรวมกลุ่มกันได้ในขณะนี้

×
Preview Image
Jinjutha Komanee
Posted 1 month ago
เนื้อหาดี ครบถ้วน และมีประโยชน์

เนื้อหาดีมาก มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลอย่างถูกวิธี ทำให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มจากที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ถือว่าคลิปวิดิโอทุกคลิปมีประโยชน์และให้ความรู้กับผู้ศึกษาเป็นอย่างมาก

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!