เยาวชนไทย Go Cyber

Anucha Somabut · August 26, 2021

เกี่ยวกับหลักสูตร

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen)” เพื่อเป็นต้นแบบ หลักสูตรการอบรม ถ่ายทอดความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้สร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ เพื่อยกระดับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สู่พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ และเพื่อให้เด็ก ผู้สูงอายุเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย จึงใช้ภาษาที่สามารถสร้างการจดจำและเนื้อหาในรูปแบบที่สร้างสรรค์

โดยหลักสูตรนี้ประกอบด้วยกรอบทักษะ 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งด้านสิทธิของเจ้าของผลงาน
2. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ทั้งในเรื่องของเวลา ผลกระทบต่อสุขภาพ อารมณ์และจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อรู้จักภัยคุกคามออนไลน์ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และเครื่องมือในการป้องกันหรือวิธีการรับมือ
4. ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น การค้นหา การวิเคราะห์ประเมินเนื้อหาในโลกออนไลน์ รวมถึงการผลิตเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อสร้างความร่วมมือในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร
2. ‪ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ชนะนิล
3. กำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์

ผู้บรรยาย
1. วัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มข.
2. กมลพร อรรคฮาต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/13 Steps

About Instructor

+681 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 42 Topics
  • 5 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

4.7
Avg. Rating
57 Ratings
5
44
4
11
3
2
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Panyaporn
Posted 4 weeks ago
ทักษะการป้องตนเองจากการใช้โซเซียลมิเดีย

ชอบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแบบ e-learning คาดหวังการนำความรู้เรื่องพลเมืองในโลกดิจิทัลไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างปลอดภัย

×
Preview Image
Sunanta
Posted 4 weeks ago
การรักษาความปลอดภัยของตนเองบนโลกไซเบอร์

ทักษะในการจัดการข้อมูล ร่องรอยทางดิจิทัล

×
Preview Image
Wilawan
Posted 1 month ago
พลเมืองดิจิทัล

-

×
Preview Image
Netnathip Chitnarin
Posted 2 months ago
Netnathip

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

×
Preview Image
Yuttana
Posted 2 months ago
Go Cyber

enabling us to gain knowledge for learning

×
Preview Image
นาตาชา มาปัสสา
Posted 2 months ago
อยากรู้เรื่องการใช้โปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์

ดีมากค่ะเนื้อหาละเอียดเข้าใจบง่าย

×
Preview Image
Nattaganart Onnoi
Posted 3 months ago
์Nattaganart Onnoi

good

×
Preview Image
ศุทธินี
Posted 3 months ago
sutinee

very good

×
Preview Image
Likhit
Posted 3 months ago
สื่อดีมาก

ชอบการสอนและสื่อดีมาก

×
Preview Image
chaunet chaunjit
Posted 3 months ago
ได้ความรู้ใหม่

ได้ความรู้ การนำเสนอเหมาะสม

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!