เยาวชนไทย Go Cyber

Anucha Somabut · August 26, 2021

เกี่ยวกับหลักสูตร

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ Electronic Transactions Development Agency: ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ปรึกษา ได้นำมาตรฐานความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Digital Intelligence) ของ DQ Institute ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการพัฒนามาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านความฉลาดทางดิจิทัล มาวิเคราะห์ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย สู่การพัฒนาเป็น “คู่มือการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Digital Citizen)” เพื่อเป็นต้นแบบ หลักสูตรการอบรม ถ่ายทอดความรู้ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้สร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ เพื่อยกระดับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สู่พลเมืองดิจิทัลคุณภาพ และเพื่อให้เด็ก ผู้สูงอายุเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย จึงใช้ภาษาที่สามารถสร้างการจดจำและเนื้อหาในรูปแบบที่สร้างสรรค์

โดยหลักสูตรนี้ประกอบด้วยกรอบทักษะ 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) ที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ รวมทั้งด้านสิทธิของเจ้าของผลงาน
2. ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use) ทั้งในเรื่องของเวลา ผลกระทบต่อสุขภาพ อารมณ์และจิตใจที่อาจจะเกิดขึ้น
3. ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security) เพื่อรู้จักภัยคุกคามออนไลน์ พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม และเครื่องมือในการป้องกันหรือวิธีการรับมือ
4. ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy) เช่น การค้นหา การวิเคราะห์ประเมินเนื้อหาในโลกออนไลน์ รวมถึงการผลิตเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์
5. ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication) เพื่อสร้างความร่วมมือในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร
2. ‪ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ชนะนิล
3. กำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์

ผู้บรรยาย
1. วัลยา ภูงาม หัวหน้างานกิจกรรมสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มข.
2. กมลพร อรรคฮาต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/13 Steps

About Instructor

+967 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 5 Lessons
  • 42 Topics
  • 5 Quizzes
  • Course Certificate

Ratings and Reviews

4.8
Avg. Rating
70 Ratings
5
55
4
13
3
2
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
พลอยชมพู ร่วมเขต
Posted 3 weeks ago
ดี

ดีมากๆ

×
Preview Image
เบญจวรรณ
Posted 3 weeks ago
good

good

×
Preview Image
Sumon
Posted 3 weeks ago
เข้าใจหา แต่ละคลิป ไม่นานเกินไป

มีเนื้อหาข้อมูลซ้ำกันแต่คนละเสียง

×
Preview Image
ณัฐดนัย
Posted 4 weeks ago
เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเยาวชน

ถือเป็นบทเรียนออนไลน์ที่เยาวชนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิต ดีมากๆครับ

×
Preview Image
Kamonphan Prungsook
Posted 4 weeks ago
เนื้อหาน่าสนใจเหมาะกับยุคสมัย

ทำให้เรียนรู้เกร็ดความรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้น

×
Preview Image
นุภาพร สีมูลลาด
Posted 4 weeks ago
เข้าใจง่าย ได้ความรู้

เข้าใจง่ายได้ความรู้ เหมาะกับเด็กและคนทั่วไปค่ะ

×
Preview Image
SUMALEE
Posted 2 months ago
good

good

×
Preview Image
chotika Singsri
Posted 2 months ago
This course can make me know how to search for information in the digital world.

I like this course.

×
Preview Image
natakorn
Posted 2 months ago
รีวิว

เนื้อหาดี มีประโยชน์มากค่ะ

×
Preview Image
โซเดีย สุไลมาน
Posted 2 months ago
อัตลักษณ์ดิจิทัล

ได้รับความรู้เเละสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ดิจิทัล

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!