วิทยากร: ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการกำกับนโยบาย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน)