Quiz 1 of0

ท่านได้ทำการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ พบผู้ป่วย อายุ 78 ปีรายหนึ่ง แพทย์วินิจฉัยเป็น Stroke with paraplegia ให้อาหารและยาทางสายยาง มีรายการยาที่แพทย์สั่งให้รับประทาน คือ Clopidogrel 75 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง จำนวน 30 เม็ด ยา Diutropan 5 mg 1 เม็ด วันละ 4 ครั้ง จำนวน 120 เม็ด Cardura XL 4 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง จำนวน 30 เม็ด ยา Seroquel XR 150 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง จำนวน 30 เม็ด ยา Ultracet® (tramadol 37.5 มก. + paracetamol 325 มก.) 1 เม็ด วัน ละ 3 ครั้ง จำนวน 30 เม็ด ยาชนิดใดบ้างที่ไม่สามารถบดเพื่อให้ทางสายยางได้