Back to Course

แบบทดสอบหัวข้อที่ 2 การออกแบบแนวคิดและการใช้เครื่องมือสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคเอกชน ด้วยเทคนิค Design Thinking เชิงลึก

0% Complete
0/0 Steps
Quiz 1 of0

แบบทดสอบหัวข้อที่ 2 การออกแบบแนวคิดและการใช้เครื่องมือสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคเอกชน ด้วยเทคนิค Design Thinking เชิงลึก