Lesson 1, Topic 1
In Progress

3. TRL เครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

สาระสำคัญของหัวข้อ : Technology Readiness Levels : TRL คือ เครื่องมือในการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา (R&D Tools) ที่จะช่วยวัดระดับความพร้อมของเทคโนโลยีและช่วยยกระดับงานวิจัยให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้

วิทยากร : คุณอัณณ์สุชา พฤกษ์สุนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.

Responses