Lesson 1, Topic 1
In Progress

4. การผลักดันบุคลากรวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่ภาคเอกชน (Spin-off)

สาระสำคัญของหัวข้อ : แนวคิดและวิธีการในการผลักดันบุคลากรวิจัย อันได้แก่ ผู้ช่วยวิจัยหรือนักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และมีโอกาสที่จะผันตัวเข้าสู่การจัดตั้งบริษัท หรือ ภาคธุรกิจ

วิทยากร : คุณณัฐพล คุปต์เสถียรวงศ์ กรรมการ บริษัท ไพรม์ นาโนเทคโนโลยี จำกัด สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility

Responses