คำถาม – ดร.สมพันธ์ 3

บทบาทของภาคประชาสังคมที่จะทำให้เกิดกระบวนการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Decision making process) ที่นำไปสู่ความสงบสันติและผลประโยชน์ร่วมกันทางสังคมได้อย่างไร และตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจประกอบ