คำถาม – ดร.สมพันธ์ 4

บทบาทของภาคประชาสังคมที่จะทำให้เกิดกระบวนการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Decision making process) ที่นำไปสู่ความสงบสันติและผลประโยชน์ร่วมกันทางสังคมได้อย่างไร พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจประกอบ