คำถาม – ดร.สมพันธ์ 2

อะไรคือบทบาทของภาคประชาสังคมในกระบวนการประชาธิปไตยและตัวอย่างที่น่าสนใจ