คำถาม – ดร.สมพันธ์ 5

มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้างที่จะทำให้ภาคประชาสังคมสามารถผลักดันความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นในสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย และอะไรคือความท้ายทายของการดำเนินการดังกล่าว