คำถาม – ดร.สมพันธ์ 6

การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ของภาคประชาสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีความเหมือนหรือต่างกันหรือไม่อย่างไร และการใช้สื่อของภาคประชาสังคมจะทำให้เกิดกระบวนการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไร