คำถาม – ดร.สมพันธ์ 7

ภาคประชาสังคมควรจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “การใช้สื่อสำหรับภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตย” อย่างไร และอะไรคือความท้าทาย