คำถาม – ดร.สมพันธ์ 8

การสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของภาคประชาสังคมตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และการใช้สื่อของภาคประชาสังคมจะทำให้เกิดกระบวนการตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร