บทที่ 2 สาเหตุของการติดยาเสพติดและอาการของผู้ติดยาเสพติด