บทที่ 3 โทษของการติดยาเสพติดและการช่วยเหลือและป้องกันปัญหายาเสพติด