บทที่ 5

สิทธิและความรับผิดชอบของพลเมืองและการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของภาคประชาสังคม