บทที่ 7

ความคิดเห็นของประชาชนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายอย่างไร