โรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในชุมชน โรคเรื้อรัง และการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ