02.การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

02.การออกแบบวางแผนและการเขียนเค้าโครงการวิจัย (ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)