02.การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

02.การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์(ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)