02.การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

02.การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ (ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)