ดีมากเลยครับ

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง เพราะทุกวันนี้ชีวิตของเราต้องอยู่กับโลกสังคมดิจิทัลอยู่เสมอ การรู้เท่าทันสื่อ การมีตัวตน การวางตัว ในโลกเสมือนแห่งนี้ ควรต้องได้รับการอบรมให้ความรู้อย่างตามติดเสมอ

Responses