ดีมาก

การเรียนออนไลน์ในรายวิชานี้ ทำให้ทราบถึง แนวคิดสินทรัพย์ในการดำรงชีวิตของตนเองและคนในชุมชน ระบบนิเวศการดำเนินชีวิตในชุมชน และ ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตชุมชน การกรอบข้อมูลและแนวทางการวิเคราะห์ทุน และทราบถึงหลักการสัมภาษณ์ในการลงพื้นที่ชุมชน แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลในชุมชน เพื่อจักได้คนหาข้อมูล นำไปวิเคราะห์ชุมชน ความต้องการของคนในชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและสนองความต้องการของคนในชุมชน

Responses