ดีมาก

การเรียนในรายวิชานี้ ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์การดำรงชีพ ความสามารถ และศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่น จังหวัดเพิ่มขึ้น

Responses